BIZ-bijdrage

Door en voor ondernemers is een bedrijveninvesteringszone (BIZ) ingesteld. De BIZ-bijdrage wordt geheven ter bestrijding van de kosten die normaliter zijn verbonden aan activiteiten in de openbare ruimte en op internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid, de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone, de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Om dit te bevorderen wordt in een bepaald gebied binnen de gemeente Veendam de BIZ-bijdrage geheven. Door het innen van deze belasting ontstaat er een budget dat wordt gebruikt voor evenementen en activiteiten in het centrum ter bevordering van een bruisend Veendam.

Kosten

Het tarief van de BIZ-bijdrage bedraagt 0,55% van de heffingsmaatstaf met een minimum van € 450,00 en een maximum bijdrage van € 950,00.

Bijzonderheden

Wie krijgt een aanslag

De BIZ-bijdrage wordt geheven van de gebruiker, zijnde degene die bij het begin van het kalenderjaar al dan niet krachtens eigendom, bezit of beperkt recht of persoonlijk recht een in BIZ gelegen onroerende zaak gebruikt die op grond van artikel 220a Gemeentewet niet in hoofdzaak tot woning dient. Indien een onroerende zaak bij het begin van het kalenderjaar geen gebruiker kent, wordt de van de gebruiker te heffen BIZ-bijdrage geheven van de eigenaar (Verordening bedrijveninvesteringszone Centrum Veendam 2020-2024).

Maatstaf voor de aanslag

De BIZ-bijdrage wordt geheven naar de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde waarde, zoals geldt voor het betreffende kalenderjaar.

Aanpak

U krijgt een brief van ons. Dit is de belastingaanslag. Hierop staat hoe u de belasting kunt betalen.

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met de belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

AVG

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.