Onroerendezaakbelasting

Bent u op 1 januari eigenaar of gebruiker van een onroerende zaak zoals een woning, stuk grond, een garagebox of bedrijfsgebouw? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelastingen (OZB). Onroerende zaken zijn zowel woningen als niet-woningen. Een niet-woning is bijvoorbeeld een bedrijfspand. De onroerendezaakbelasting is een percentage van de WOZ-waarde van een pand. Dit percentage is het OZB-tarief en wordt door de gemeente vastgesteld.

Beschrijving

De OZB bestaat uit een eigenaren- en gebruikersbelasting. De gebruikersbelasting wordt niet geheven voor woningen.

Soms bestaat een object uit een woongedeelte en een bedrijfsgedeelte. Zoals een winkelpand met een woongedeelte. In de Wet WOZ is bepaald dat er sprake is van een niet-woning als de waarde van het woongedeelte minder is dan 70% van de WOZ-waarde.

Eigenarenbelasting

De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het huidige kalenderjaar een onroerende zaak in eigendom heeft, of daar een ander zakelijk recht op heeft gevestigd, zoals erfpacht of vruchtgebruik.

Gebruikersbelasting

De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het huidige kalenderjaar een niet-woning in gebruik heeft. Bent u op 1 januari eigenaar en gebruiker van een niet-woning? Dan krijgt  u zowel voor de OZB-eigenarenbelasting als de OZB-gebruikersbelasting een belastingaanslag.

Geen ontheffing

Bij de verkoop van een onroerende zaak of verhuizing in de loop van het jaar krijgt u geen ontheffing. Als u op 1 januari van het huidige jaar eigenaar van een pand was of gebruiker van een niet-woning, dan betaalt u voor het hele jaar de OZB. In het geval van verkoop van een onroerende zaak in de loop van het belastingjaar kunt u bij de notaris regelen dat de nieuwe eigenaar de onroerendezaakbelasting betaalt, u neemt hierover zelf contact op met de gemeente. De gemeente doet dit niet.

Beëindiging van het gebruik van een onroerende zaak heeft geen invloed op de hoogte van de aanslag voor de gebruikersbelasting.

Kosten

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van uw pand. De hoogte van dit percentage verschilt per situatie.

Percentages OZB 2024
Belasting Woning Niet-woning
Eigenarenbelasting 0,1865% van de WOZ- waarde van de woning 0,4895% van de WOZ-waarde van de niet-woning
Gebruikersbelasting n.v.t. 0,3318% van de WOZ-waarde van de niet-woning

Aanpak

U krijgt een brief van ons. Dit is de belastingaanslag. Hierop staat hoe u de belasting kunt betalen. In deze aanslag staan ook bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Het taxatieverslag laat zien hoe de WOZ-waarde van een pand is opgebouwd.

Taxatieverslag WOZ-waarde bekijken particulieren

Als de belastingaanslag op uw naam staat, kunt u het taxatieverslag online bekijken. Dit gaat zo:

Taxatieverslag inzien voor particulieren

Taxatieverslag WOZ-waarde opvragen bedrijven

Met eHerkenning kunt u het taxatieverslag ook online opvragen. Dit gaat zo:

 • Hou het volgende bij de hand:
  • uw KvK-nummer
  • uw aanslagnummer (dit staat op de WOZ-beschikking die u heeft gekregen)
  • uw geboortedatum
  • uw RSIN-nummer
 • Vul het formulier taxatieverslag opvragen volledig in.
 • Verstuur het formulier.

Taxatieverslag opvragen voor bedrijven

Bezwaar & beroep

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij ons. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

 • De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van onroerende zaken: de WOZ-waarde. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. De WOZ-waarde vindt u op uw aanslagbiljet.

  De WOZ-waarde is de getaxeerde vrije verkoopwaarde van uw pand op de waardepeildatum (dit is 1 januari van het vorige jaar). Alleen wanneer er tussen de waardepeildatum en het einde van dat jaar grote wijzigingen zijn geweest (denk aan verbeteringen en/of sloop), wordt er gekeken naar de situatie op 1 januari van het huidige belastingjaar. Dit wordt de toestandspeildatum genoemd.

  De Wet WOZ schrijft voor dat er moet worden uitgegaan van de situatie dat de woning leeg en vrij van alle bezwaren wordt opgeleverd.

  Lees verder
 • Woningen worden gewaardeerd door vergelijking met andere vergelijkbare woningen die rond de waardepeildatum zijn verkocht.

  Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over informatie zoals: verkoopcijfers uit het Kadaster, gegevens van Funda, bouwtekeningen, luchtfoto’s en gegevens uit de voormeldingen. Nadat we de kenmerken van uw woning hebben vastgesteld, analyseren we de prijzen van verkochte woningen rond de waardepeildatum. We maken een vergelijking met de prijzen van zo goed mogelijk vergelijkbare woningen. Dit zijn dus niet altijd precies dezelfde woningen, maar met de waardebepalende verschillen wordt wel rekening gehouden.

  U kunt het taxatieverslag van uw woning of bedrijfspand opvragen. Dit verslag maakt inzichtelijk op basis van welke kenmerken de gemeente is uit gegaan bij de waardebepaling en welke verkochte woningen zijn gebruikt ter vergelijking.

  Lees verder
 • Er wordt eerst gekeken naar de kenmerken van uw woning, zoals onder andere:

  • type woning
  • bouwjaar
  • inhoud (kubieke meter)
  • staat van onderhoud
  • de voorzieningen (badkamer en keuken)

  Daarna worden uw bijgebouwen gewaardeerd en tenslotte wordt de vierkante meter grond van een waarde voorzien.

  De gemeente waardeert uw woning modelmatig. Het gevolg hiervan is dat niet elke woning inpandig kan worden opgenomen. Daarom is het van belang dat wanneer er wijzigingen hebben plaatsgevonden die invloed kunnen hebben op de WOZ-waarde, dit tijdig te melden bij de gemeente.

  Lees verder
 • Niet-woningen, zoals bijvoorbeeld winkels en bedrijven, worden anders getaxeerd dan woningen. De waarde in het economische verkeer wordt vastgesteld op basis van (ver)huurprijzen.

  Voor niet-courante panden zoals bejaardentehuizen en overheidsgebouwen, wordt de gecorrigeerde vervangingswaarde vastgesteld. De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig is als het pand opnieuw gebouwd moet worden, inclusief de waarde van de grond. Wel wordt rekening gehouden met afschrijving en functionele veroudering. Dit wordt gedaan volgens de hiervoor opgestelde landelijke taxatiewijzers.

  Lees verder
 • De Waarderingskamer controleert periodiek of er conform de Wet WOZ wordt gewerkt.

  Op de website van de Waarderingskamer kunt u deze verslagen inzien. Ook kunt u daar meer informatie vinden over alle WOZ-gerelateerde zaken zoals informatie over de totstandkoming van de WOZ-waarde.

  Lees verder
 • De waarde van onroerende zaken wordt elk jaar opnieuw bepaald. Dit gebeurt onafhankelijk van de waarde van een eerder belastingjaar. Het kan dus voorkomen dat wanneer uw type woning rond de waardepeildatum goed is verkocht, de WOZ-waarde van uw pand kan stijgen. Het omgekeerde kan ook voorkomen. Er gelden geen wettelijke voorschriften voor procentuele stijgingen per belastingjaar. Om die reden is het lastig om landelijke cijfers te reflecteren op uw woning. De landelijke cijfers zijn namelijk gemiddelde cijfers en niet toegespitst op uw individuele woning.

  Lees verder