Algemene inkoopvoorwaarden Gemeente Veendam 2021

Kaders en uitgangspunten voor het handelen van Gemeente Veendam ten aanzien van inkopen en aanbesteden.

Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de Levering van Producten en Diensten.

Artikel 1: Definitie

Tenzij uit de context anders blijkt, zijn de gebruikte begrippen en uitdrukkingen die in deze Algemene inkoopvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, als volgt gedefinieerd:

Aanvaarding aanvaarding in de zin van artikel 6:217 BW, Aanvaarding geschiedt enkel Schriftelijk. Een brief inhoudende een voornemen tot gunning is geen aanvaarding in de zin van artikel 6:217 BW;
Derde(n) niet bij de Overeenkomst betrokken partij(en), waaronder verstaan de onderaannemer(s);
Dienst(en) de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst te verrichten activiteiten en/of werkzaamheden, zulks met inbegrip van (deel)ontwerpen en de eventuele documentatie die daaraan ten grondslag ligt;
Gemeente Gemeente Veendam
Offerte een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek;
Opdrachtgever gemeente Veendam, gevestigd aan het Raadhuisplein 5 (9641 AW) te Veendam;
Opdrachtnemer de wederpartij van de Gemeente;
Levering(en) de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer;
Overeenkomst de Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen de Gemeente en Opdrachtnemer betreffende de Levering van Producten of Diensten;
Product(en) de door Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst aan Gemeente te leveren roerende zaken, inclusief montage en/of installatie daarvan, zulks met inbegrip van (deel)ontwerpen en de eventuele ondersteunende documentatie die daaraan ten grondslag ligt;
Partij(en) de Gemeente en/of Opdrachtnemer;
Schriftelijk Per post dan wel elektronische post, met uitsluiting van telefax.
Werkdag Kalenderdagen behoudens weekenden, algemeen erkende feestdagen in de zin van artikel 3 lid 1 Algemene termijnenwet, plaatselijke feestdagen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en Overeenkomsten met betrekking tot de Levering van Producten en/of Diensten aan de Gemeente door Opdrachtnemer alsmede op alle aan die Overeenkomsten ten grondslag liggende overige afspraken tussen Gemeente en Opdrachtnemer, voor zover het de Levering van Producten en/of Diensten betreft.
 2.  Indien, gelet op de vigerende wet- en regelgeving en het inkoopbeleid van Gemeente Veendam, de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is, zal conform die wet- en regelgeving de totstandkoming en uitvoering van de opdracht worden gehandeld.
 3.  Gelet op het tweede lid is Opdrachtgever gerechtigd, onder omstandigheden toegelaten onder de aldaar vermelde wet- en regelgeving, de opdracht tot het verrichten van de Levering(en) en/of Dienst(en) in te trekken of te wijzigen. Opdrachtgever zal geen kosten en/of schade vergoeden welke hiermee samenhangen, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen of anders voortvloeit uit wet- en regelgeving als genoemd in het tweede lid. Een en ander met inachtneming van artikel 5.6.
 4. Afwijkingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien deze Schriftelijk in de Overeenkomst tussen Partijen zijn overeengekomen.
 5. In geval van strijdigheid tussen hetgeen Schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen en deze Algemene inkoopvoorwaarden prevaleert hetgeen in de Overeenkomst tussen Partijen is opgenomen.
 6. Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van Opdrachtnemer en/of Derden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en komt/komen geen aanvullende werking toe. Opdrachtnemer wordt geacht de toepasselijkheid van deze Algemene inkoop
 7. Indien enige bepaling van deze Algemene inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene inkoopvoorwaarden volledig van kracht.
 8. Daar waar, gelet op de in de Overeenkomst omschreven opdracht, een verwerkersovereenkomst noodzakelijk is, wordt deze overeenkomstig hetgeen daaromtrent is bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) opgesteld door de Gemeente.
 9. Indien de AVG, als bedoeld in het achtste lid, van toepassing is op de in de Overeenkomst omschreven opdracht, rust op zowel de Gemeente als Opdrachtnemer de verplichting hun organisatie zo in te richten dat voldaan is aan de eisen uit de AVG en de daarin benoemde medewerker(s) aanwezig zijn. Eventueel ingeschakelde derde(n) zijn evenzo onderhavig aan al hetgeen gesteld is in de AVG.
 10. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden zal bindend zijn, indien deze voorwaarden worden opgemaakt in andere talen en er over de inhoud of strekking daarvan verschil van mening zal ontstaan.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst, voornemen gunnen, offerte

 1. De Opdrachtgever kan een Offerteaanvraag intrekken of wijzigen voor zover dit mogelijk is binnen de geldende Nederlandse en Europese jurisprudentie en wet- en regelgeving. De Opdrachtgever zal geen kosten of schade vergoeden die hiermee samenhangen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Een voornemen tot gunning houdt geen aanvaarding in zoals bedoeld in het voorgaande lid of in de zin van artikel 6:217 lid 1 Burgerlijk Wetboek.
 3. Alle mondelinge en Schriftelijke aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn onherroepelijk.
 4. De Gemeente is nimmer gebonden aan een aanbod van Opdrachtnemer, tenzij het aanbod van Opdrachtnemer Schriftelijk is aanvaard door de Gemeente.
 5. Aanvaarding door de Gemeente, als bedoeld in het tweede lid, geschiedt na het nemen van een daaraan ten grondslag liggend besluit door het bevoegde orgaan van Opdrachtgever. Op het eerste verzoek van Opdrachtnemer overlegt de Gemeente haar een kopie van dit besluit.
 6. Een mondelinge toezegging(en) is enkel geldig wanneer deze door bevoegde personen is gedaan en Schriftelijk (achteraf) is bevestigd.
 7. Indien Gemeente tijdens het proces van de totstandkoming van de overeenkomst constateert dat Opdrachtnemer niet integer handelt, kan Gemeente besluiten geen overeenkomst af te sluiten met Opdrachtnemer.
 8. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik gemaakt wordt van door de Gemeente ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, dan maken deze deel uit van de Overeenkomst.
 9. De Gemeente heeft het recht de Overeenkomst te allen tijde te beëindigen voor zover dit redelijk en noodzakelijk is en indien Opdrachtnemer nog niet met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen. In dat geval zullen door de Gemeente de door Opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, worden vergoed, na overdracht aan de Gemeente van de bewijzen van de gemaakte kosten door Opdrachtnemer. Overige schadevergoeding ingevolge beëindiging op grond van deze bepaling is uitgesloten. Een en ander met inachtneming van artikel 2.3.

Artikel 4: Prijzen en Tarieven

 1. Alle overeengekomen prijzen en/of tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en omvatten alle kosten die verband houden met de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer, waaronder in ieder geval wordt begrepen de prijs van de te leveren Producten en/of Diensten, de transportkosten en alle overige afleveringskosten, reis- en verblijfkosten, de kosten van verpakking, de kosten van montage, installatie en instructie en de kosten van de verwijdering van afval. Reistijd is geen werktijd en kan niet worden gefactureerd.
 2. De prijzen en/of tarieven zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald en de omstandigheden zijn vermeld die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze is bepaald waarop de aanpassing plaatsvindt.
 3. Vooruitbetaling en/of bevoorschotting is niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer verstrekt de Gemeente op eerste verzoek een gespecificeerde begroting van de totaalsom van de voor rekening van de Gemeente komende bedragen.
 5. De uitvoering van eventueel meer- of minder werk door de Opdrachtnemer en daarmee samenhangende betalingen door Gemeente wordt door Partijen Schriftelijk overeengekomen. Opdrachtnemer vangt niet met meer- of minderwerk aan alvorens onder meer de omvang, inhoud en kosten door Partijen Schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats tegen maximaal de tarieven zoals opgenomen in de Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5: Wijzigingen

 1. De Gemeente is te allen tijde bevoegd in overleg met Opdrachtnemer de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren Producten en/of Diensten te wijzigen, mits deze wijzigingen niet leiden tot een wezenlijke wijziging van de opdracht.
 2. Opdrachtnemer verplicht zich op eerste verzoek van Gemeente mee te werken aan door Gemeente gewenste wijzigingen van de Overeenkomst. Bij een verzoek tot wijziging zal Gemeente de eisen van redelijkheid en billijkheid in acht nemen.
 3. Indien een tussen Partijen beoogde wijziging naar het oordeel van Opdrachtnemer gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs, het tijdstip van Levering, de kwaliteit, de bruikbaarheid, vergunningen, heffingen, bijkomende kosten en/of garanties, is hij verplicht de Gemeente hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 8 werkdagen na de kennisgeving van de beoogde wijziging, Schriftelijk gemotiveerd te informeren. Indien deze gevolgen naar het oordeel van de Gemeente onredelijk zijn, zullen Partijen hierover in overleg treden.
 4. Wijzigingen komen pas rechtsgeldig tot stand nadat deze Schriftelijk door daartoe bevoegde personen zijn overeengekomen, door beide Partijen Schriftelijk zijn goedgekeurd en als addendum aan de Overeenkomst zijn toegevoegd.

Artikel 6: Personeel en uitbesteding aan Derden

 1. Het is Opdrachtnemer verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van de Gemeente de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan Derden over te dragen of uit te besteden, dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.
 2. De Gemeente heeft het recht aan de in het eerste lid van dit artikel genoemde toestemming voorwaarden te verbinden.
 3. Indien sprake is van het verrichten van Diensten die bij uitstek afhankelijk zijn van de persoonlijke en/of professionele kwaliteiten van de door Opdrachtnemer ingezette werknemer of Derde, wordt deze werknemer of Derde voorafgaand ter goedkeuring voorgesteld aan de Gemeente, waarbij de Gemeente op haar inziens redelijke gronden goedkeuring kan weigeren.
 4. In gevallen van overdracht en/of uitbesteding aan een Derde van (een gedeelte van) de verplichtingen uit de Overeenkomst door Opdrachtnemer is Opdrachtnemer verplicht aan de Gemeente een legitimatiebewijs van deze Derde(n) over te leggen, alsmede mee te delen aan de Gemeente welke zekerheden zijn gesteld voor afdracht van omzetbelasting, loonbelasting en sociale premies, die wettelijk zijn voorgeschreven voor werkgevers.
 5. Opdrachtnemer dient van door hem ingeschakeld personeel en Derden die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst worden ingezet bij de Gemeente en die voldoen aan de gestelde criteria in de Wet arbeid vreemdelingen een verblijfsvergunning en een tewerkstellingsvergunning aan de Gemeente over te leggen.
 6. Opdrachtnemer blijft volledig verantwoordelijk en aansprakelijk met betrekking tot alle door hem ingeschakeld of aangewezen personeel en Derden en vrijwaart de Gemeente tegen elke aansprakelijkheid in dat verband en in het bijzonder tegen aansprakelijkheid met betrekking tot de Wet ketenaansprakelijkheid. Indien de Gemeente aansprakelijk wordt gehouden op grond van de Wet ketenaansprakelijkheid, heeft de Gemeente een regresrecht op Opdrachtnemer.
 7. Indien de verrichte werkzaamheden, het gedrag of de kwaliteit van een werknemer van Opdrachtnemer of een door hem ingezette Derde naar het gemotiveerde oordeel van de Gemeente niet voldoen, zal Opdrachtnemer op eerste verzoek van de Gemeente zorgdragen voor een zorgvuldige vervanging van deze werknemer of deze Derde(n).
 8. De gemeente heeft het recht om met een werknemer van Opdrachtnemer een arbeidsovereenkomst aan te gaan. Opdrachtnemer zal in dat geval geen kosten in rekening brengen bij de Gemeente.
 9. Alle voorwaarden en eisen die gelden voor personeel van de leverancier zijn ook van toepassing op derden, die in opdracht van de leverancier diensten verrichten voor de gemeente.
 10. Medewerkers van de leverancier overleggen voor aanvang van de werkzaamheden bij de gemeente een recente Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De leverancier stemt voorafgaand aan de aanvraag de noodzaak, inhoud en aard hiervan af met de gemeente.
 11. De leverancier zal voor de prestaties voldoende personen inzetten met voldoende opleiding, vaardigheden en kennis van de bedrijfsvoering en organisatie van de gemeente, om de prestaties te verrichten. Wanneer de hierboven genoemde personen zich bij de gemeente bevinden, of in direct contact met de gemeente staan, zal het personeel van de leverancier de gedragsvoorschriften van de gemeente naleven. Hiermee zal gevolg gegeven worden aan redelijke verzoeken van de gemeente.

Artikel 7: Verpakking en transport

 1. Opdrachtnemer draagt zorg voor een deugdelijke verpakking, alsmede voor een zodanige beveiliging en vervoer van de Producten, dat deze in goede staat de plaats van aflevering bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden.
 2. Opdrachtnemer dient de Producten te verpakken conform wettelijke (Nederlandse, Europese en internationale) voorschriften en besluiten en eventueel aanvullende voorschriften van de Gemeente.
 3. Retourzending van de leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer naar een door deze op te geven bestemming.
 4. De Gemeente is gerechtigd, maar niet verplicht, verpakkingsmateriaal aan Opdrachtnemer voor diens rekening en risico te retourneren.
 5. De verpakking dient voor zover mogelijk van energieneutraal en/of circulair materiaal gemaakt zijn en het transport dient op een zo energieneutrale wijze te geschieden.

Artikel 8: Levering

 1. Opdrachtnemer zal de Producten en/of Diensten leveren DDP (duty delivered paid = franco huis), volgens de Incoterms 2010, dan wel de laatst geldende versie uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel.
 2. Opdrachtnemer is verplicht de bij de Overeenkomst gestelde termijnen na te komen en de Producten en/of Diensten op de overeengekomen plaats af te leveren.
 3. Levering van Producten en/of Diensten door Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer op een door de Gemeente aan te wijzen plaats en op een door de Gemeente te bepalen datum en tijdstip.
 4. Bij niet-tijdige Levering is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De Gemeente is in dat geval gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de verdere rechten van de Gemeente (zoals doch niet beperkt tot vorderingen tot schadevergoeding) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, respectievelijk te ontbinden, zonder dat de Gemeente tot enige schadevergoeding is gehouden. Tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 20.
 5. Opdrachtnemer dient dreigende overschrijding van de levertijd onverwijld Schriftelijk te melden aan de Gemeente onder vermelding van de omstandigheden die hiertoe bijdragen en doet gelijktijdig een voorstel tot het nemen van overbruggingsmaatregelen. Dit laat onverlet de eventuele gevolgen van deze overschrijding van de levertijd op grond van deze Algemene inkoopvoorwaarden, van de Overeenkomst of van enig andere wettelijke bepalingen. Tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 20.
 6. Indien de Gemeente voordat de Levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat de Producten en/of Diensten op een andere dan de/het door de Gemeente aangewezen plaats en/of tijdstip worden geleverd, is Opdrachtnemer verplicht hieraan te voldoen, tenzij deze wijziging redelijkerwijs niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd.
 7. Bij Producten behorende toebehoren, waaronder in ieder geval begrepen certificaten, attesten, (in ieder geval Nederlandse) handleidingen, reservedelenlijsten en onderhoudsvoorschriften dient Opdrachtnemer deze met de Producten mee te leveren. Ingeval Opdrachtnemer verzuimt dit toebehoren mee te leveren, heeft de Gemeente het recht de betaling gedeeltelijk op te schorten.
 8. Bij Levering van Producten verstrekt Opdrachtnemer een paklijst waarop in ieder geval de goederenspecificatie, het nummer van de bijbehorende Overeenkomst, de gemeentelijke contactpersoon en het afleveradres staan vermeld. Zonder deze paklijst is de Gemeente gerechtigd de inontvangstneming te weigeren zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.
 9. Opdrachtnemer zal de verplichtingen voortkomend uit de Overeenkomst in nauwe samenwerking met de Gemeente uitvoeren en zal de Gemeente desgevraagd inlichtingen verschaffen omtrent de die verplichtingen. Dit laat de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer onverlet

Artikel 9: Boete

 1. Indien Opdrachtnemer Producten en/of Diensten toerekenbaar niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats levert, en/of indien Producten en/of Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, is Opdrachtnemer aan de Gemeente zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 1% van de overeengekomen prijs van de desbetreffende Producten en/of Diensten voor elke dag of gedeelte van de dag gedurende welke de tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% van de overeengekomen prijs van de betreffende Producten en/of Diensten, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Indien Levering blijvend onmogelijk is geworden, is de maximale boete onmiddellijk verschuldigd en per direct opeisbaar zonder ingebrekestelling.
 2. De in het vorige lid van dit artikel bedoelde boete komt de Gemeente toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen: a. Haar vorderingen tot nakoming van de verplichting tot aflevering van zaken die aan Overeenkomst beantwoorden; b. Haar recht op schadevergoeding.
 3. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete kan worden verrekend met door de Gemeente verschuldigde betalingen, ongeacht of de vordering tot betaling daarvan op Derden is overgegaan.
 4. Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen zoals bedoeld in de artikelen 21 (Geheimhouding) en 13 (Intellectuele eigendom) jegens de Gemeente niet nakomt, is Opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van 10% van de overeengekomen totaalprijs per gebeurtenis.

Artikel 10: Kwaliteit en garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde Producten en/of Diensten, alsmede de eventuele installatie en/of montage van Producten beantwoorden aan de eigenschappen van de Overeenkomst, dan wel wat hier in het maatschappelijk verkeer redelijkerwijs van had mogen worden verwacht. Voor Producten houdt dit in dat deze ten minste die eigenschappen bezitten die de Gemeente op grond van de Overeenkomst mag verwachten. Voor Diensten houdt dit in dat deze ten minste voldoen aan de kwaliteit die van een deskundig, goed en zorgvuldig handelend vakgenoot, onder gelijksoortige omstandigheden, bij een normale wijze van vakuitoefening, mag worden verwacht.
 2. Opdrachtnemer garandeert verder dat alle geleverde Producten en/of Diensten voldoen aan alle relevante wettelijke bepalingen of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften betreffende in ieder geval kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
 3. Opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde Producten en/of Diensten geen inbreuk maken op rechten van Derden, waaronder begrepen intellectuele eigendomsrechten en vrijwaart de Gemeente volledig van aanspraken in dit verband.
 4. Indien de Gemeente constateert dat geleverde Producten en/of Diensten niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan wat Opdrachtnemer conform de leden 1, 2 en 3 van dit artikel heeft gegarandeerd, is Opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, tenzij Opdrachtnemer kan aantonen dat de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
 5. Ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen zal Opdrachtnemer geleverde Producten en/of Diensten of gebrekkige onderdelen daarvan kosteloos herstellen of door nieuwe vervangen of aanvullen binnen de door de Gemeente bij aanzegging gestelde redelijke termijn. Indien dat spoedshalve geboden is, heeft de Gemeente het recht herstel of vervanging door Derden te doen verrichten voor rekening van Opdrachtnemer.
 6. De Gemeente is gerechtigd om prestaties, voortkomend uit te verrichten handelingen ter uitvoering van de Overeenkomst, te keuren en Opdrachtnemer verleent hieraan, waar noodzakelijk, zijn medewerking. Indien de Gemeente prestaties schriftelijk heeft goedgekeurd, dan vervalt het recht uit de eerste volzin. De goedkeuring van de Gemeente ontheft Opdrachtnemer niet van zijn verantwoordelijkheden en van enige aansprakelijkheid. Zie voorts artikel 18.

Artikel 11: Risico- en eigendomsovergang

 1. Het eigendom en het risico van Producten gaat over op de Gemeente bij Levering zodra deze Producten gemonteerd respectievelijk geïnstalleerd en goedgekeurd zijn.
 2. Het risico gaat over op de Gemeente na acceptatie van de Producten door de Gemeente. De acceptatie van de Producten geschiedt door een schriftelijke verklaring van de Gemeente aan Opdrachtnemer, na Levering en eventuele installatie van de Producten. Indien de Gemeente de Producten niet accepteert, geeft zij gemotiveerd aan waarom de acceptatie wordt onthouden.
 3. In geval de Gemeente aan Opdrachtnemer materialen, zoals gereedschappen, tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van zijn verplichtingen, blijven deze eigendom van de Gemeente. Opdrachtnemer zal deze materialen bewaren, afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan zichzelf of aan Derden. Opdrachtnemer zal deze materialen merken en behandelen als eigendom van de Gemeente.
 4. Op het moment dat materialen, zoals grondstoffen, hulpstoffen en software van de Gemeente zijn verwerkt in Producten van Opdrachtnemer, is sprake van een nieuwe zaak, waarvan de eigendom aan de Gemeente toebehoort.

Artikel 12: Facturering en betaling

 1. Opdrachtnemer zal de Gemeente tegen de overeengekomen prijs en/of tarieven factureren. Betaling van de factuur zal geschieden binnen 30 (dertig) dagen na ontvangst van de factuur door de Gemeente. De administratie van de Gemeente geldt in deze als maatgevend voor de datum van ontvangst, tenzij Opdrachtnemer het tegendeel kan bewijzen. De facturatie geschiedt zo veel mogelijk digitaal.
 2. De Gemeente is bevoegd de betaling van een factuur op te schorten, indien zij van mening is dat de geleverde Producten en/of Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden en/of gebreken vertonen en/of indien Opdrachtnemer op andere wijze in de nakoming van zijn verplichting tot deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst tekort schiet. Indien de Gemeente voornemens is de betaling van de factuur op te schorten, zal de Gemeente de reden voor opschorting Schriftelijk aan Opdrachtnemer mededelen.
 3. Met betaling van een factuur wordt geen afstand gedaan van rechten en vorderingen die de Gemeente heeft ten opzichte van Opdrachtnemer.
 4. De Gemeente heeft het recht het bedrag van een factuur te verrekenen met bedragen, die de Opdrachtnemer uit welke hoofde dan ook verschuldigd is aan de Gemeente.
 5. Opdrachtnemer is verplicht op elke factuur het kenmerk van de Gemeente en andere relevante gegevens te vermelden. Bij niet vermelding daarvan wordt de betalingsverplichting opgeschort, totdat de bedoelde gegevens zijn vermeld, tenzij de Gemeente oordeelt dat het ontbreken daarvan redelijkerwijs niet tot opschorting van betaling zal leiden.
 6. Verzending van de factuur door Opdrachtnemer zal plaatsvinden na Levering en goedkeuring van de zaken, tenzij een betalingsschema tussen Partijen is overeengekomen.
 7. Indien is overeengekomen dat betaling volgens nacalculatie zal plaatsvinden, zal Opdrachtnemer gespecificeerd en in een door de Gemeente aan te geven vorm factureren. In een dergelijke factuur doet Opdrachtnemer in ieder geval opgave van het aantal en de data van de werkelijk en noodzakelijk bestede dagen of uren van het door hem ingeschakelde personeel of Derden en wordt een omschrijving gegeven van de verrichte werkzaamheden en, voor zover van toepassing, van eventuele reis- en verblijfkosten.
 8. Facturen moeten worden gezonden aan: Gemeente Veendam, Postbus 20004, 9640 PA Veendam en/of via e-mailadres: crediteuren@veendam.nl
 9. De Gemeente kan, wanneer er gerede twijfel is bij de juistheid van de aan de Gemeente gefactureerde kosten dit laten onderzoeken door een door de Gemeente aan te wijzen registeraccountant, aan welk onderzoek Opdrachtnemer alle medewerking dient te verlenen. Wanneer blijkt dat de gefactureerde kosten onjuist zijn, komen de kosten van dit onderzoek volledig voor rekening van Opdrachtnemer.

Artikel 13: Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die kunnen of zullen worden uitgeoefend - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van de resultaten die Opdrachtnemer voor de Gemeente verricht, berusten bij de Gemeente, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer op het moment van het ontstaan daarvan aan de Gemeente overgedragen, welke overdracht door de Gemeente reeds nu voor alsdan wordt aanvaard.
 2. Voor zover de resultaten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel tot stand komen met gebruikmaking van reeds bestaande, niet aan de Gemeente toekomende intellectuele eigendomsrechten, verleent de Opdrachtnemer aan de Gemeente een onbeperkt gebruiksrecht. Opdrachtnemer garandeert in dat geval gerechtigd te zijn tot het verlenen van vorenbedoeld gebruiksrecht.
 3. Voor zover voor de overdracht van de rechten, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, een nadere akte zou zijn vereist, machtigt Opdrachtnemer de Gemeente reeds nu voor alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens de Opdrachtnemer te ondertekenen, onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om op eerste verzoek van de Gemeente aan de overdracht van deze rechten medewerking te verlenen, zonder daarbij voorwaarden te kunnen stellen. Opdrachtnemer machtigt voor zover nodig de Gemeente hierdoor onherroepelijk om de overdracht van deze intellectuele eigendomsrechten in de desbetreffende registers te doen in- of overschrijven.
 4. Opdrachtnemer doet voor zover mogelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten die op auteursrechtelijke handelingen ten dienst van de uitvoering van de opdracht rusten.
 5. Opdrachtnemer garandeert dat de gekochte roerende zaken en toebehoren alsmede de geleverde Diensten en al hetgeen daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan door de Gemeente in de weg zouden kunnen staan, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten of auteursrechten en vrijwaart de Gemeente tegen alle aanspraken van Derden dienaangaande.
 6. In het geval van aanspraken van Derden zal Opdrachtnemer alles in het werk stellen om in overleg met de Gemeente te bewerkstelligen dat de Gemeente het ongestoorde gebruik van het geleverde zal kunnen voortzetten.
 7. In het geval van aanspraken van Derden waarvoor de hierboven genoemde vrijwaringverplichting geldt, zal Opdrachtnemer alle schade van de Gemeente vergoeden inclusief proceskosten, waaronder begrepen redelijke advocaatkosten voor het voeren van gerechtelijke procedures.

Artikel 14: Verzekering

 1. De Opdrachtnemer zal vanaf het aangaan van de Overeenkomst adequaat verzekerd zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en zal zich adequaat verzekerd houden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst. Op eerste verzoek van Gemeente dient Opdrachtnemer een gewaarmerkt afschrift van zijn verkeringspolis(sen), indien dit niet toegestaan is een verzekeringscertificaat, en bewijzen van premiebetaling van bedoelde verzekering(en) te overleggen.
 2. De Opdrachtnemer zal het verzekerd bedrag en de polisvoorwaarden gedurende de uitvoering van de Overeenkomst niet ten nadele van de Gemeente wijzigen, tenzij de Gemeente hiervoor haar expliciete en Schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 3. Eventuele verzekeringen die noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en waarover Opdrachtnemer nog niet beschikt, zal Opdrachtnemer afsluiten tenminste voor de periode van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 15: Hulpmiddelen

 1. Opdrachtnemer draagt voor eigen rekening en risico zorg voor alle hulpmaterialen, gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Het aanwenden van door de Gemeente aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde hulpmiddelen voor of in verband met enig ander doel dan de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede het aanbrengen van veranderingen hieraan, is slechts toegestaan na voorafgaande Schriftelijke goedkeuring van de Gemeente.

Artikel 16: Orde, veiligheid en milieu

 1. Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat het door hem ingeschakelde personeel en/of door hem voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden alle wettelijke veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften in acht nemen, alsmede dat zij zich voegen naar de ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd geldende reglementen, instructies en aanwijzingen met betrekking tot veiligheid, milieu en controle.
 2. Opdrachtnemer verklaart en garandeert dat zij voldoet aan de op haar rustende wettelijke verplichting, waaronder het afdragen van sociale premies en belastingen en het naleven van de Arbeidsomstandighedenwet.

Artikel 17: Terrein en gebouwen van de Gemeente

 1. Opdrachtnemer dient zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de omstandigheden op het terrein en in de gebouwen van Gemeente waar de werkzaamheden moeten worden verricht.
 2. Kosten van vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst veroorzaakt door omstandigheden zoals bedoeld in de artikelen 6, 15 en 16 zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat zijn aanwezigheid en de aanwezigheid van zijn personeel op het terrein en in de gebouwen van Gemeente geen belemmering vormen voor de ongestoorde voortgang van werkzaamheden van Gemeente en derden.
 4. Opdrachtnemer en zijn personeel dienen zich voordat met de uitvoering van de Overeenkomst een aanvang wordt gemaakt op de hoogte te stellen van de inhoud van de op het terrein en in de gebouwen van Gemeente geldende voorschriften en reglementen, onder andere inzake veiligheid, gezondheid en milieu, en dienen zich dien Overeenkomstig te gedragen.

Artikel 18: Keuring

 1. De Gemeente is gerechtigd de Producten te allen tijde, zowel tijdens de productie, bewerking opslag als na Levering te (doen) keuren.
 2. Op eerste verzoek zal Opdrachtnemer ten behoeve van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde keuring toegang verschaffen aan de Gemeente of diens vertegenwoordiger tot de plaats van productie, bewerking of opslag. Opdrachtnemer zal kosteloos zijn medewerking verlenen aan de keuring.
 3. Indien een keuring zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel door toedoen van de Opdrachtnemer niet op het voorgenomen tijdstip kan plaatsvinden, dan wel indien een keuring moet worden herhaald, komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Opdrachtnemer.
 4. Ingeval van afkeuring na aflevering van de zaken, zal Opdrachtnemer binnen 5 (vijf) werkdagen zorgdragen voor kosteloos herstel of vervanging van de Producten. Indien Opdrachtnemer niet aan deze verplichtingen voldoet binnen de in dit artikel gestelde termijn, is de Gemeente gerechtigd de benodigde zaken van een Derde af te nemen, dan wel zelf andersoortige benodigde maatregelen te (laten) nemen voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
 5. Indien Opdrachtnemer niet binnen 5 (vijf) werkdagen de afgekeurde Producten terughaalt, heeft de Gemeente het recht de Producten aan Opdrachtnemer voor diens rekening en risico te retourneren. De Gemeente mag in dat geval kiezen voor vervanging van de Producten of creditering van de koopprijs.
 6. De keuring van de Producten door de Gemeente, zoals bedoeld in dit artikel, ontheft de Opdrachtnemer niet van enige aansprakelijkheid.

Artikel 19: Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is van rechtswege in verzuim, zonder ingebrekestelling, indien een fatale termijn is overschreden zoals omschreven in de Overeenkomst en de desbetreffende Prestatie(s) niet of niet volledig zijn uitgevoerd. Hetzelfde geldt indien de termijn voor uitvoering van de Prestatie(s) is verstreken.
 2. Indien Opdrachtnemer bemerkt dat feiten en/of omstandigheden zich voordoen, welke zullen leiden tot vertraging in de nakoming, zal Opdrachtnemer de Gemeente hiervan zo spoedig mogelijk (en daarna/gelijktijdig schriftelijk) op de hoogte stellen; tevens als deze vorm van vertraging niet in de Overeenkomst is opgenomen.
 3. Indien één van de Partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen van de Overeenkomst en/of deze Algemene Inkoopvoorwaarden is die tekortkomende Partij aansprakelijk voor de door de andere Partij geleden dan wel te lijden schade. Alvorens gebruik te maken van de hem toekomende rechten krachtens het Burgerlijk Wetboek, zal die Partij, indien sprake van een toerekenbare tekortkoming, de tekortkomende Partij eerst een aangetekend schrijven verzenden inhoudende een ingebrekestelling alvorens in verzuim te geraken. Deze ingebrekestelling blijft achterwege indien sprake is van een geval als vermeld is in het eerste lid, de tekortkomende Partij is dan direct in verzuim.
 4. Zodra een Partij in verzuim is geraakt, geeft dit grond voor buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst, behoudens de gevallen dat ontbinding in de tijd dat de Partij in verzuim is, strijdt met de redelijkheid en billijkheid. De buitengerechtelijke ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.
 5. Nimmer is sprake van een toerekenbare tekortkoming van de Gemeente indien en voor zover de publiekrechtelijke verantwoordelijkheid noopt tot het niet verstrekken van inlichtingen en gegevens en/of medewerking die nodig zou kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 6. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade is in omvang beperkt tot: a) voor opdrachten kleiner dan of gelijk aan € 100.000,- tot driemaal de opdrachtwaarde per gebeurtenis met een maximum van twee gebeurtenissen per jaar; b) voor opdrachten groter dan € 100.000,- en kleiner dan of gelijk aan € 400.000,- tot een bedrag van € 1.250.000,- met een maximum van twee gebeurtenissen per jaar. c) voor opdrachten boven de € 400.000,- wordt aangesloten bij de verlangde verzekerde waarde in de Overeenkomst dan wel zoals bij de aanvraag vermeld. d) Deze beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval van schending van de AVG. Hierbij geldt dat samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis. De beperking in omvang van de te vergoeden schade komt te vervallen indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde (van personeel) van Opdrachtnemer dan wel (personeel van) door haar ingezette Derden. De beperking komt eveneens te vervallen indien Opdrachtnemer de geheimhoudingsplicht zoals omschreven in artikel 21 en/of het artikel 13 omtrent intellectuele eigendomsrechten schendt. Ingeval van letselschade of dood wordt de hoogte van de aansprakelijkheid bepaald in onderling overleg op basis van hetgeen redelijk en billijk is. Indien hier in onderling overleg geen overeenstemming over wordt bereikt stelt de rechtbank de hoogte van de schadevergoeding vast.
 7. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van de Gemeente als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtnemer komen ten laste van Opdrachtnemer.
 8. De Opdrachtnemer vrijwaart de Gemeente tegen eventuele aanspraken van Derden op vergoeding van schade die wordt geleden door of in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Onder Derden worden mede begrepen het personeel van de Gemeente en zij die in opdracht van Gemeente werkzaam zijn.
 9. Indien Opdrachtnemer voor het verrichten van de Diensten gebruik maakt van zaken die in eigendom zijn van de Gemeente, is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de schade die aan deze zaken wordt toegebracht. Indien als gevolg van de aanwezigheid van zaken van de Gemeente bij Opdrachtnemer ter uitvoering van de Overeenkomst schade aan Opdrachtnemer of aan Derden wordt toegebracht, op welke wijze dan ook is deze schade geheel voor rekening en risico van Opdrachtnemer. In voorkomende gevallen vrijwaart Opdrachtnemer de Gemeente tegen aanspraken van Derden.

Artikel 20: Overmacht

 1. In geval van overmacht kan Opdrachtnemer de nakoming van de desbetreffende en de daarmee samenhangende verplichting(en) geheel of gedeeltelijk opschorten voor de duur van de overmacht, zonder dat Partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. Opdrachtnemer kan zich alleen op overmacht beroepen, indien Opdrachtnemer de Gemeente zo spoedig mogelijk doch uiterlijk op het moment dat hij had moeten presteren, onder overlegging van de bewijsstukken, Schriftelijk van zijn beroep op overmacht in kennis stelt.
 2. Indien Opdrachtnemer door overmacht definitief in de onmogelijkheid verkeert te presteren of indien de overmachtsperiode langer dan 30 dagen heeft geduurd of naar redelijkerwijze te verwachten is dat deze ten minste 30 dagen zal duren, heeft de Gemeente het recht de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder enige schadevergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd te zijn.
 3. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder geval niet verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, files, wanprestatie van door Opdrachtnemer ingeschakelde Derden, uitval van hulpmaterialen, grondstoffentekort, transportproblemen en liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen aan de zijde van Opdrachtnemer

Artikel 21: Informatieveiligheid, geheimhouding en persoonsgegevens

 1. De leverancier accepteert de maatregelen uit de BIO, voor zover van toepassing verklaard door de gemeente, en past deze toe op de geleverde producten en/of diensten. Leverancier maakt aansluitend de keten van toeleveranciers bekend en zijn transparant over de maatregelen die genomen zijn om aan de hun opgelegde eisen door te vertalen naar de toeleveranciers.
 2. Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt, waaronder het bestaan, de aard en inhoud van het contract, en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze (hieronder mede begrepen de kanalen van sociale media) bekend te maken of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt.
 3. De leverancier staat er voor in dat personeel van de leverancier, overige personeelsleden en derden de bepalingen betreffende gedrag, vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens naleven.
 4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Gemeente enige vorm van publiciteit te geven aan de uitvoering van de Overeenkomst.
 5. Bij overtreding van het in lid 1, 2 en 3 gestelde zal de Gemeente, tenzij hiervan Schriftelijk is afgeweken door de Gemeente, een direct opeisbare boete aan Opdrachtnemer opleggen van € 12.500,- genoemde vaststelling en mededeling daarvan aan Opdrachtnemer.
 6. Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde Derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven. De Opdrachtnemer is verplicht om op eerste verzoek van de Gemeente personeel van Opdrachtnemer een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.
 7. Opdrachtnemer accepteert dat wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt in systemen van de leverancier buiten de gemeente (bijvoorbeeld bij SaaS), er een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten als onderdeel van het contract. Tevens worden in het contract afspraken vastgelegd betreffende aansprakelijkheid en schade in geval van incidenten. De standaard verwerkersovereenkomst gemeenten van de IBD wordt gehanteerd.
 8. In het geval van afnemen van producten en/of diensten accepteert de Opdrachtnemer dat (beveiligings)incidenten direct gemeld worden aan de gemeente, en als dat wettelijk noodzakelijk is ook aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij niet gemelde incidenten waar persoonsgegevens bij betrokken zijn, zal de Gemeente een ontvangen boete en ontstane schade verhalen op de Opdrachtnemer. Wanneer een kwetsbaarheid is geconstateerd bij de Opdrachtnemer, dan zorgt de Opdrachtnemer er ook voor dat deze wordt opgelost.
 9. De Gemeente kan een externe audit, waaronder een penetratietest, laten uitvoeren om te controleren dat aan beveiligingseisen die van toepassing zijn wordt voldaan. Een audit is niet nodig als de contractant door middel van certificering aantoont dat de gewenste betrouwbaarheid van de dienst is geborgd, dan wel aantoont dat een onafhankelijke audit heeft plaatsgevonden en de relevante resultaten deelt met de gemeente.
 10. De contractant levert verantwoordingsrapportages aan de Gemeente conform afgesproken prestatieindicatoren.
 11. Als en voor zover er ICT componenten betrokken zijn in de opdracht geldt het volgende: De leverancier draagt zorg voor een Escrow. Zo heeft de Gemeente in voorkomend geval de mogelijkheid om bij het in vervulling gaan van één of meer in de Escrow genoemde voorwaarden, software die onderdeel is van het contract , eigenmachtig te (laten) gebruiken voor het herstellen van fouten en anderszins het onderhouden en beheren van de standaardprogrammatuur.
 12. Als en voor zover er ICT componenten betrokken zijn in de opdracht geldt het volgende: De Opdrachtnemer beschikt over een expliciete uitwerking van de exit-strategie.
 13. Als en voor zover er ICT componenten betrokken zijn in de opdracht geldt het volgende: De gangbare principes rondom Security by design zijn uitgangspunt voor de ontwikkeling van software en systemen.

Artikel 22: Overdracht van verplichtingen

 1. Opdrachtnemer is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden over te dragen of deze met beperkte rechten te bezwaren, dan na verkregen voorafgaande Schriftelijke toestemming van Gemeente.
 2. Aan de in lid 1 van dit artikel genoemde toestemming kunnen door Gemeente voorwaarden worden verbonden.
 3. Dit artikel ziet eveneens op overdracht van rechten en verplichtingen aan gelieerde ondernemingen dan wel moeder of zustermaatschappijen.

Artikel 23: Ontbinding

 1. In de hierna genoemde gevallen heeft Gemeente in ieder geval het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden: - faillissement van Opdrachtnemer; - surseance van betaling van Opdrachtnemer; - stillegging van de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer; - intrekking van eventuele vergunningen; - niet integer handelen door Opdrachtnemer; - liquidatie, overname of enige daarmee vergelijkbare rechtstoestand van het bedrijf van Opdrachtnemer; - blijvende onmogelijkheid voor Opdrachtnemer om aan de verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen.
 2. Ingeval Opdrachtnemer de Overeenkomst dan wel de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst over te dragen aan een Derde dan wel een gelieerde onderneming heeft Gemeente het recht de Overeenkomst te ontbinden dan wel voorwaarden te verbinden aan deze overdracht.
 3. Ontbinding geschiedt door middel van aangetekend schrijven of deurwaardersexploot aan Opdrachtnemer.
 4. De beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Partijen niet van hun lopende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder in ieder geval: de verplichtingen in verband met intellectuele eigendom, zoals bedoeld in artikel 13 van deze Algemene inkoopvoorwaarden, de verplichting tot geheimhouding, zoals bedoeld in artikel 21 van deze Algemene inkoopvoorwaarden en de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en deze Algemene inkoopvoorwaarden. 
 5. Onverminderd alle andere rechten kan de Gemeente de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien door Opdrachtnemer of een van zijn ondergeschikten of vertegenwoordigers enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die deel uitmaakt van de Gemeente als organisatie of aan een van haar organen, ondergeschikten of vertegenwoordigers.
 6. De Gemeente is gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. Indien geen opzegtermijn in de Overeenkomst is opgenomen, kan de Gemeente de Overeenkomst opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, mede gelet op de duur van de Overeenkomst.
 7. Alle vorderingen, die de Gemeente in de in dit artikel bedoelde gevallen op Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

Artikel 24: Voortdurende verplichtingen

 1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze verplichtingen behoren in ieder geval: garantie, tekortschieten en verzuim, aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendom, geschillen en toepasselijk recht.

Artikel 25: Overige verplichtingen van de Opdrachtnemer en SLA

 1. Opdrachtnemer dient al zijn verplichtingen jegens het door hem in het werk gestelde personeel strikt na te komen.
 2. In het geval van af te nemen diensten met afgesproken serviceniveaus

Artikel 26: Publiekrechtelijke verplichtingen

 1. Het bepaalde in de Overeenkomst laat onverlet de uitvoering of uitoefening door de Gemeente van de krachtens publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op Gemeente rustende verplichtingen.

Artikel 27: Gemachtigde

 1. Opdrachtnemer is slechts gerechtigd om als gemachtigde van Gemeente op te treden in geval Opdrachtnemer daartoe uitdrukkelijk Schriftelijk en rechtsgeldig is gemachtigd.

Artikel 28: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle geschillen tussen Partijen die naar aanleiding van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, daaronder begrepen geschillen welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
 2. Indien dit minnelijke overleg niet tot een oplossing leidt, zal dit geschil tussen de Gemeente en Opdrachtnemer uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de Gemeente.
 3. Op alle rechtsbetrekkingen tussen de Gemeente en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepassing van het United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Weens Koopverdrag) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 29: Wijziging van de Algemene inkoopvoorwaarden

 1. De Gemeente is te allen tijde bevoegd wijzigingen in deze Algemene inkoopvoorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden op het door de Gemeente aangekondigde tijdstip in werking. De wijziging mag niet leiden tot een wezenlijke wijziging van de Overeenkomst.
 2. De Gemeente zal de gewijzigde Algemene inkoopvoorwaarden onverwijld aan Opdrachtnemer toezenden.
 3. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld door de Gemeente treedt een wijziging jegens Opdrachtnemer in werking zodra de wijziging aan Opdrachtnemer is medegedeeld, tenzij Opdrachtnemer binnen 14 (veertien) dagen na voornoemde mededeling Schriftelijk aan de Gemeente meedeelt de wijziging niet te aanvaarden.
 4. Indien zulk een mededeling door Opdrachtnemer is gedaan, blijven de onderhavige Algemene inkoopvoorwaarden ongewijzigd op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten van toepassing. Op Overeenkomsten die worden aangegaan na het tijdstip van mededeling van de wijziging door de Gemeente zijn de gewijzigde Algemene inkoopvoorwaarden van toepassing, ongeacht enige mededeling van Opdrachtnemer.
 5. Partijen blijven, gelet op hetgeen is vermeld in dit artikel, binnen de kaders van redelijkheid en billijkheid.

Artikel 30: Vaststelling

 1. Deze inkoopvoorwaarden zijn vastgesteld door het College van B&W van Gemeente Veendam maart 2021 en kunnen worden aangehaald als “Algemene Inkoopvoorwaarden leveringen en diensten 2021".

Veendam, maart 2021

Algemene inkoopvoorwaarden 2021 (pdf)