Wijzigingsblad beleidskaart archeologie Veendam 2022

Gemeente Veendam

Auteur: N. van der Mei, archeoloog 
Datum: 28 februari 2022
Versie: definitief 

Libau Groningen en Drenthe

Inleiding

In opdracht van de gemeente Veendam heeft Libau de ‘Beleidskaart archeologie’ van de gemeente Veendam gedeeltelijk herzien. Deze herziening bestond uit een evaluatie van de archeologische onderzoeken die tussen 1 augustus 2018 en 31 december 2021 in de gemeente Veendam zijn uitgevoerd.

In het voorliggende wijzigingsblad wordt een korte toelichting gegeven op deze herziening. Het wijzigingsblad kan worden toegevoegd aan de Nota archeologiebeleid uit 2014.

Historie archeologiebeleid gemeente Veendam

In 2008 heeft Libau in opdracht van de gemeente Veendam de eerste ‘Nota archeologiebeleid’ met bijbehorende beleidskaart opgesteld. Deze beleidsnota en -kaart zijn in 2012 naar aanleiding van wetswijzigingen, nieuw beschikbare bronnen en nieuwe archeologische inzichten door Libau gedeeltelijk herzien en aangevuld. De herziene
beleidsnota en -kaart zijn op 22 september 2014 door de gemeenteraad van Veendam vastgesteld.

De door de Raad vastgestelde beleidsnota archeologie beschrijft niet alleen de uitgangspunten van het gemeentelijk archeologiebeleid maar vormt ook de onderbouwing voor de op de beleidskaart opgenomen archeologische waarden. De nota maakt namelijk inzichtelijk op welke relevante bodemkundige, landschappelijke, archeologische of historische informatie de archeologische (verwachtings)waarden zijn gebaseerd. Het archeologiebeleid van de gemeente Veendam voldoet hiermee aan het principe van aantoonbaarheid1 de omgevingswet.

In augustus 2018 zijn alle archeologische onderzoeken gewaardeerd die tot en met 1 augustus 2018 in de gemeente Veendam zijn uitgevoerd. Voor het raadplegen van deze onderzoeken is gebruik gemaakt van de archeologische database Archis. Hierin zijn alle onderzoeken inclusief hun definitieve rapportage vastgelegd. Daarnaast zijn de
resultaten verwerkt van de door LTO uitgevoerde pilot Bodemverstoringsonderzoek door middel van 77 bodemprofielputten, gemeente Veendam (provincie Groningen) van A=M adviespraktijk en Brijker Landschap.

Toelichting herziening Beleidskaart archeologie 2022

Bij de onderhavige herziening (2022) zijn alle archeologische onderzoeken gewaardeerd die in de periode 1 augustus 2018 tot en met 31 december 2021 zijn uitgevoerd. Voor het raadplegen van deze onderzoeken is gebruik gemaakt van de archeologische database Archis. Hierin zijn alle onderzoeken inclusief hun definitieve rapportage vastgelegd (zie lijst Geraadpleegde bronnen).

Wanneer de onderzoeken aanleiding gaven tot het aanpassen van de geregistreerde archeologische waarden, dan is dat in de herzieningen verwerkt. Niet elk uitgevoerd bureauonderzoek of veldonderzoek heeft geleid tot een herziening van de archeologische verwachting. Soms bevestigt het archeologisch onderzoek juist de hoge
archeologische waarde van het terrein of is besloten de archeologische resten te ontzien door planaanpassing.

In totaal zijn 13 onderzochte locaties volledig vrijgegeven. Deze gebieden hebben een lage archeologische verwachting gekregen. In twee gevallen is het onderzochte terrein gedeeltelijk vrijgegeven. Op basis van het betreffende onderzoek houden delen van het terrein een hoge archeologische verwachting. In vier gevallen had de
uitkomst van het onderzoek geen gevolgen voor de kaart. Het gaat om een relatief kleine ingreep in de historische kern van Veendam (archeologische begeleiding rioleringswerkzaamheden), twee bureauonderzoeken op basis waarvan de hoge verwachting gehandhaafd blijft en één locatie waar alleen de geplande werkzaamheden zijn
vrijgegeven.

Bijlage 

In de bijlage is de aangepaste Beleidskaart archeologie gemeente Veendam per 1 januari 2022 opgenomen. Op deze kaart zijn de gebieden die op basis van onderhavige herziening een lage archeologische verwachting hebben
gekregen in een onderscheidende kleur weergegeven.

Dit advies wordt vergezeld van digitale gegevens die in bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen.

1 In artikel 2.28 van de Omgevingswet (OW) en artikel 5.130 lid 1 van het bijbehorende Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is bepaald dat gemeenten in hun omgevingsplannen rekening moeten houden met ‘bekende of aantoonbaar te verwachten archeologische
monumenten’. Het begrip ‘aantoonbaar’ is door de Tweede Kamer toegevoegd (‘motie Ronnes’) om ervoor te zorgen dat de archeologische verwachtingen waarop gemeenten hun beleid baseren, inhoudelijke onderbouwd zijn. Met aantoonbaar wordt in dit geval bedoeld dat de verwachting gebaseerd is op relevante bodemkundige, archeologische of historische informatie (Bijlage I Besluit kwaliteit leefomgeving - A. Begrippen). Terug naar tekst

Geraadpleegde bronnen

ARCHIS 3, Archeologisch Informatie Systeem van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (archis.cultureelerfgoed.nl).

Bongers, J.M.G., 2018. Veendam, Borgercompagnie 156A (Gemeente Veendam, Gr.). Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O). (Steekproefrapport 2018-02/08)

Bongers, J.M.G., 2020. Veendam, Billitonweg (Gemeente Veendam, Gr.). Een Archeologisch Bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende en Karterende Fase. (Steekproefrapport 2020-12/05)

Corporaal, S., 2020. Torenstraat 67, Wildervank Gemeente Veendam Bureau- en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek. (Synthegra Rapport S200043)

Corporaal, S. & M. van den Berg, 2021. Wildervanksterdallen 8 te Wildervank Gemeente Veendam Bureau- en Inventariserend Veldonderzoek, verkennend booronderzoek. (Synthegra Rapport S210008)

Geffen, M. van, 2019. Wildervanksterdallen 21 te Wildervank (gemeente Veendam). Een archeologisch bureauonderzoek. (Libau-rapport: 19.81002)

Heul, J.S. van der, 2021. Veendam, Borgercompagnie (Gemeente Veendam, Gr.) Een Inventariserend Archeologisch Veldonderzoek (IVO-O) Verkennende Fase. (Steekproefrapport 2021-05/14)

Huis in ’t Veld, J.Y., 2020. Plangebied Raadhuisplein en Veenlustplein te Veendam Gemeente Veendam Archeologisch onderzoek: opgraving (variant archeologische begeleiding). (RAAP-rapport 4676)

Malssen, N. van, 2020. J. Kammingakade 34, Wildervank Gemeente Veendam Bureauonderzoek. (Synthegra Rapport S200039)

Mei, N. van der, 2018. Dojo stadion Langeleegte te Veendam (gemeente Veendam). Een archeologisch bureauonderzoek. (Libau-rapport: 18.81127)

Nater, C.I. & P.C. Teekens, 2021. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen (verkennende fase) VKA-leiding Veendam (gemeente Veendam en Midden-Groningen). (Antea Group Archeologie 2020/234)

Nijdam, L.C., 2021. Wildervank J. Kammingakade 8 nieuwbouw schuur (Gemeente Veendam) Een archeologisch bureauonderzoek. (ArGeoBoor rapport 1533)

Popta, Y.T. van, 2020. Plangebied Spoorhavenweg 26 te Veendam, Gemeente Veendam. Archeologisch
vooronderzoek: een bureauonderzoek. (RAAP-rapport 4442)

Rap, J., 2018a. Borgercompagnie, Borgercompagnie 226 Gemeente Veendam (GR). Een Archeologisch
Bureauonderzoek (BO) en Inventariserend Veldonderzoek (IVO), verkennende en karterende fase. (Transect-rapport
1834)

Roller, G.J. de, 2019. Archeologisch verkennend en karterend booronderzoek binnen het leidingtracé
Ommelanderwijk Veendam. (MUG-publicatie 2019-70)

Schamp, C.R.C., 2021. Veendam, Borgercompagnie 156A (Gemeente Veendam, Gr.) Archeologische begeleiding.
(Steekproefrapport 2021-02/04)

Teekens, P.C., 2018. Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. boringen NVO's Westerwolde en
Veenkoloniën; Traject 6 (Nieuwdiep), gem. Veendam en Stadskanaal. (Antea Group Archeologie 2018/138)

Wijzigingsblad beleidskaart archeologie Veendam 2022 (pdf)