Privacyverklaring

De gemeente Veendam verwerkt persoonsgegevens over u als u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze gegevens aan ons verstrekt. Alle informatie die u ons verstrekt behandelen wij zoals beschreven in onze privacyverklaring.

Om onze taken goed uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken. We dragen zorg voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante omgang met uw persoonsgegevens en respecteren ieders privacy. Daarom houden we ons aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG), maar ook aan de bepalingen uit de sectorspecifieke wet- en regelgeving.

We verwerken uitsluitend die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij worden verwerkt of voor verenigbare doelen. Zo beperken we de opslag van uw persoonsgegevens. Met uw medewerking zorgen we dat we met de juiste gegevens blijven werken.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens via de website (contactformulier, WhatsApp, e-mail, afsprakenmodule, meldpunten etc.) alsmede op de verwerking van persoonsgegevens op basis van onze publieke taken.

Doel verwerking persoonsgegevens

Om tot een goede uitvoering van onze taken te komen, verwerken wij de volgende categorieën van persoonsgegevens voor de volgende doelen en verstrekken wij de gegevens aan de volgende ontvangers:

Categorieën betrokkenen Categorieën persoonsgegevens Doel van de verwerking Ontvangers
Minderjarige burgers   

Contactgegevens
BSN
Familie-samenstelling

Basisadministratie (geboorte/ overlijden, uittreksel, paspoort etc.)  
 

Contactgegevens
Schoolverzuim
BSN/Onderwijs-nummer

Handhaving Leerplicht en RMC incl. VSV organisatie Leerplichtambtenaar
Onderwijsinstellingen PO, VO en MBO.
Meerderjarige burgers Contactgegevens BSN Basisadministratie (paspoort, overlijden, rijbewijs, uittreksels, trouwen, verhuizen, belastingen)  
Cliënten Financiële gegevens Uitkeringen en re-integratie UWV en TDC/Wedeka
Cliënten Gegevens over gezondheid Toeleiding en afstemming van zorg Ketenpartners Sociaal Domein; Welzijnsorganisaties, GGD, GGZ, politie, Veilig Thuis etc.
  Financiële gegevens Schuldhulp-verlening Ketenpartners (woningbouw coöperatie,  zorgverzekeraars etc.)
Ondernemers/ organisatoren van evenementen Bedrijfsgegevens (KvK) Vergunningen
belastingen
subsidies
fondsen
 
Verdachten Strafrechtelijke gegevens Handhaving Politie en Justitie

De gemeente verwerkt de gegevens op basis van een wettelijke plicht of taak van openbaar gezag (art. 6 lid 1 onder c en/of e AVG) en/of de WPG (Wet Politie Gegevens).

Voor verwerkingen bij de semi-commerciële instellingen als Tropiqua en vanBeresteyn wordt actief om uw toestemming gevraagd conform art. 7 van de AVG. Een voorbeeld daarvan zijn medische gegevens van een kind waarmee rekening gehouden moet worden bij zwemlessen.

Beveiliging

Om integer en vertrouwelijk uw gegevens te verwerken nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Hierbij kunt u denken aan maatregelen als fysieke toegangsbeveiliging, wachtwoorden en firewalls op onze computers, maar ook aan regels die gelden voor alle medewerkers met betrekking tot geheimhouding.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De gemeente Veendam maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Delen met derden

We verstrekken uw gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze publieke taken of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, b.v. met de GGD in tijden van pandemie. Met ketenpartners in het Sociaal Domein kunnen wij bij zwaarwegende belangen (bijvoorbeeld in het geval van een grote kans op escalatie van (huiselijk) geweld of kindermishandeling) gegevens delen met ketenpartners. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijn

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waaraan de gegevens zijn gerelateerd, of zo lang als nodig voor een wettelijke verplichting. Deze termijnen zijn vastgelegd in de Archiefwet.

Doorgifte naar derde landen

Persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt binnen de Europese Unie (en de EER). Wanneer persoonsgegevens door ons of door ons ingeschakelde derden worden verwerkt buiten de Europese Unie (en de EER) zorgen wij ervoor dat er een passend beschermingsniveau bestaat.

Uw privacy rechten

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of de verwerking te beperken. Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, deze wil aanpassen, neem dan contact met ons op via het invullen van het aanvraagformulier AVG-verzoek.

De Wet Politiegegevens (Wpg) regelt dat je inzagerecht hebt in de politiegegevens die de gemeente van jou gebruikt. Politiegegevens zijn persoonsgegevens die de BOA’s van de gemeente gebruiken bij de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Als u vragen heeft over de verwerking van deze persoonsgegevens, deze wil aanpassen, neem dan contact met ons op via het invullen van het aanvraagformulier Wpg-verzoek.

Eventueel kunt u bij problemen de Functionaris Gegevensbescherming betrekken via fg@veendam.nl om tot een oplossing te komen. Komt u er vervolgens samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als laatste stap kunt u naar de rechter gaan.

Contact

Gemeente Veendam
Raadhuisplein 5
9641 AW Veendam
Telefoon: 0598 652222
E-mail: info@veendam.nl