Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met een schriftelijk besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Wilt u bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen of uw WOZ-beschikking kijk dan op de pagina:

Bezwaar tegen belasting gemeente

Kosten

Aan het maken van bezwaar zijn geen kosten verbonden.

In beroep gaan bij de rechtbank is niet gratis.

Bijzonderheden

Adviescommissie

Het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen, Iaat zich adviseren door een adviescommissie. Deze commissie van advies voor bezwaarschriften en klachten, adviseert over de beslissing op het bezwaarschrift. De commissie bestaat uit een voorzitter en drie leden, die onafhankelijk zijn. De commissie wordt ambtelijk ondersteund door een secretaris.

Tijdens een zogenaamde hoorzitting kunt u uw bezwaarschrift toelichten bij deze commissie. Dit is niet mogelijk wanneer uw bezwaarschrift niet aan een aantal wettelijke eisen voldoet. Nadat de hoorzitting heeft plaatsgevonden, brengt de commissie een advies uit aan het gemeentebestuur. In dit advies staat welke beslissing er volgens de commissie genomen moet worden. Bij het advies zit ook het verslag van de hoorzitting. De beslissing op het bezwaarschrift wordt uiteindelijk genomen door het gemeentebestuur.

Schorsing en voorlopige voorziening

Het indienen van bezwaar heeft geen ‘schorsende werking’; dit betekent dat de gevolgen van de bestreden beslissing in stand blijven totdat er op uw bezwaarschrift is beslist. U kunt de bestuursrechter eventueel vragen een voorlopige voorziening te treffen; de werking van het bestreden besluit kan dan tijdelijk worden geschorst. Meer informatie hierover vindt u op de website rechtspraak.nl.

Aanpak

U kunt online bezwaar maken. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Online bezwaar maken

Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult.

Heeft u geen DigiD, of wilt u liever schriftelijk bezwaar maken? Stuur dan een brief. Hierin geeft u het volgende aan: 

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • tegen welk besluit u bezwaar maakt
  • de redenen (gronden) waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Het bezwaarschrift stuurt u naar:

Gemeente Veendam
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 200004
9640 AW Veendam

Een ingediend bezwaarschrift wordt op het gemeentehuis ontvangen en geregistreerd. Daarmee ligt de datum van ontvangst vast. U krijgt een bevestiging wanneer wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen. Uiteraard mag u een bezwaarschrift ook persoonlijk afgeven bij het gemeentehuis in Veendam. Ook dan krijgt u een ontvangstbevestiging.

Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.