Actievoorwaarden kleurplaatwedstrijd en woordzoekerpuzzel

Actievoorwaarden kleurplaatwedstrijd en woordzoekerpuzzel

1. Aanbieder

De kleurplaatwedstrijd en woordzoekerpuzzel worden georganiseerd door de gemeente Veendam.

2.Deelname

2.1 Deelname geschiedt door mee te doen met de kleurplaatwedstrijd en woordzoekerpuzzel die staan in het Veiligheidsmagazine Veendam Veilig Vooruit. 

2.2 Kleurplaatwedstrijd

Haal de kleurplaat uit het veiligheidsmagazine. Je kunt de kleurplaat ook ophalen bij de balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Kleur de kleurplaat zo mooi mogelijk in.

Vul je persoonlijke gegevens in op de kleurplaat: je naam, leeftijd, adres en telefoonnummer.

Lever de kleurplaat in bij de balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden.

Opsturen mag ook naar: Gemeente Veendam

T.a.v. Kleurplaatwedstrijd

Postbus 20004

9640 PA Veendam

Je kunt de kleurplaat inleveren tot 1 maart 2024. Wie weet win jij dan wel een van de drie mooie prijzen: een VIP- middag met de burgemeester, de BOA’s en de brandweer! Een jury van de gemeente Veendam kiest de prijswinnaars.

2.3 Prijsvraag Woordzoeker

Los de woordzoeker op en maakt kans op een van de drie veiligheidspakketten! Streep alle woorden weg en vorm met de overgebleven letters de slagzin. De woorden staan horizontaal, verticaal, diagonaal, van links naar rechts en andersom. Dezelfde letters kunnen meerdere keren gebruikt worden.

Vind de slagzin van de woordzoeker en stuur de oplossing in een envelop op naar de gemeente Veendam onder vermelding van uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. U kunt de envelop met de oplossing ook afleveren bij de balie van het gemeentehuis tijdens de openingstijden. Vermeld op de envelop woordzoeker. Stuur de oplossing in voor 1 maart 2024 naar:

Gemeente Veendam

T.a.v. woordzoeker

Postbus 20004

9640 PA Veendam

3. Prijzen

3.1 Iedereen kan meedoen met de kleurplaatwedstrijd en de woordzoekerpuzzel. Deelname aan de kleurplaatwedstrijd en de woordzoekerpuzzel is gratis.

3.2 De actie loopt vanaf woensdag 1-2-2024 en een inzending moet uiterlijk 1-3-2024 bij de gemeente Veendam binnen zijn.

3.3 Uit de inzendingen van de kleurwedstrijd kiest een jury drie winnaars. De winnaars van de woordzoekerpuzzel worden door de jury geloot. De winnaars krijgen een bericht over de datum van de prijsuitreiking.

3.4 De drie winnaars van de kleurwedstrijd krijgen een VIP middag met de burgemeester/BOA’s en de brandweer. De datum van de VIP-middag wordt nog bekendgemaakt.  De drie winnaars van de woordzoekerpuzzel winnen een veiligheidspakket.

3.5 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten of diensten.

3.6 De prijs is persoonsgebonden en mag niet aan derden worden verstrekt.

3.7 Over de uitslag van de kleurwedstrijd en de woordzoekerpuzzel kan niet worden gecorrespondeerd.

3.8 Medewerkers van de gemeente Veendam zijn uitgesloten van deelname.

4. Privacy

4.1 Toestemming voor gegevensverwerking:

Door deel te nemen aan de kleurplaatwedstrijd geeft de deelnemer expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacyhoofdstuk.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door contact op te nemen met Gemeente Veendam via info@veendam.nl en dit kenbaar te maken onder vermelding van "kleurplaatwedstrijd" of "woordzoekerpuzzel".

4.2 Verzamelde persoonsgegevens:

Bij deelname kunnen de volgende persoonsgegevens worden verzameld: naam, leeftijd, e-mailadres, en eventuele andere vrijwillig verstrekte informatie in verband met de kleurplaatwedstrijd of woordzoekerpuzzel.

4.3 Doel gegevensverwerking:

De verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor het beheren en beoordelen van de kleurplaatwedstrijd en/of woordzoekerpuzzel, inclusief de aankondiging van winnaars en of prijsuitreiking.

4.4 Foto's en publicatie:

Deelnemers geven toestemming voor het gebruik van foto's van de ingekleurde kleurplaat, evenals foto's genomen tijdens de prijsuitreiking, voor publicatiedoeleinden.

Er wordt geen restitutie of vergoeding verstrekt aan de deelnemer voor dit gebruik.

4.5 Bezwaar tegen gegevensverwerking:

Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen de verwerking van persoonsgegevens, kan dit voorafgaand aan deelname schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan info@veendam.nl, onder vermelding van "kleurplaatwedstrijd" of "woordzoekerpuzzel".

4.6 Beveiligingsmaatregelen:

Passende waarborgen zijn getroffen om te verzekeren dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming is met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De gemeente Veendam neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging.

De persoonsgegevens die in het kader van de wedstrijd van deelnemers worden verkregen worden niet verstrekt aan derden.

4.7 Bewaartermijn:

De verzamelde persoonsgegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor de uitvoering van de kleurplaatwedstrijd en de prijsuitreiking.

5. Aansprakelijkheid

5.1 De gemeente Veendam is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:

– het niet kunnen deelnemen aan de actie;

– uitsluiting van deelname of diskwalificatie;

– het gebruikmaken van de prijs.

5.2 Mocht de actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden dan is de gemeente Veendam en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op schadevergoeding.

5.3 De gemeente Veendam en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de actie voortvloeiende kosten en handelingen.

6.Wijzigingen

6.1 De gemeente Veendam heeft het recht om de Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

6.2 De gemeente Veendam behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te beëindigen en/of de gecommuniceerde actie, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te wijzigen.

6.3  Aan druk of tikfouten kunnen geen rechten worden ontleend.

6.4 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Contact

Voor vragen over de kleurwedstrijd of de woordzoekerpuzzel kan contact worden opgenomen met de gemeente Veendam: 0598 652222 of via email:info@veendam.nl