6. Inspraak

De ontwerp-Zonnevisie Buitengebied Veendam heeft vanaf 17 juni 2021 acht weken ter inzage gelegen. Iedereen heeft de gelegenheid gekregen om hierop een zienswijze in te dienen.

Het verslag is bijgevoegd in bijlage 2, waarin is aangeven tot welke aanpassingen de reacties hebben geleid op het definitieve ontwerp dat aan de raad op 2 februari 2022 is aangeboden ter vaststelling.

Voorafgaand aan de terinzagelegging is in het kader van de totstandkoming van deze visie op 3 juni 2021 een voorlichtingsavond gehouden.