Bijlage 2: opbrengst inspraakavond

d.d. 3 juni 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam heeft – als beoogd gemeentelijk toetsingskader voor grotere ruimtelijke initiatieven voor zonneparken – het ontwerp van de zonnevisie Buitengebied Veendam (versie d.d. 15 juni 2021), vanaf donderdag 17 juni 2021 gedurende een periode van 8 weken voor een ieder ter inzage gelegd.

De inbreng van de bewoners en de op de hierop betrekking hebbende documenten, zijn te raadplegen via: Ontwerp Zonnevisie buitengebied Veendam.