4. Inpassingsvereisten

Conform de Provinciale handreiking dienen passende maatregelen te worden genomen om een zorgvuldige integratie in het landschap te kunnen waarborgen. Het richt zich daarbij op het Landschap – de kavel – het object.

Provinciale handreiking Zonneparken cover

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten en principes voor landschappelijke inpassing benoemd. Zij vormen de leidraad voor de dialoog met een initiatiefnemer. Hieronder wordt het landschap eerst beschreven, waarna inpassingsprincipes worden gegeven. Lagenbenadering uit de Handreiking locatiekeuze en ontwerp zonneparken Landschap met een kavel en daarop een object.

1. Landschapstype 

Het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen definieert op haar website ‘Landschappen van Noord-Nederland’ deelgebieden die het landschap van Noord-Nederland karakteriseren. De gemeente Veendam is onderdeel van de Oude Veenkoloniën. 

De rechtlijnige verkavelingsopzet en de open velden zijn karakteristiek voor dit landschap. Het huidige landschap ontleent deze karakteristiek in hoofdzaak aan de rationele, systematische ontginning als veengebied. Op deze wijze is een sterk lineair landschap ontstaan, getypeerd door lange lijnen. In hun omvang en opbouw zijn de Veenkoloniën uniek in de wereld. De directe aanleiding voor de ruimtelijke transformatie van de Veenkoloniën ligt in de economische waarde van winbare turf. 

Vanaf de 17e eeuw werd de afvoer van turf verzorgd door het Winschoterdiep. Dat is nog steeds goed te zien in het landschap. Het open, rechtlijnige landschap levert prachtige vergezichten, grootse wolkenluchten en blikken op de horizon. In de laatste decennia heeft de kern Veendam zich verder ontwikkeld in westelijke richting waarbij de overgang van woonbebouwing naar landschap vorm heeft gekregen in een brede groene rand waarin, sport, recreatie en natuur een plaats heeft gekregen.

Gemeente Veendam kaart indeling op hoofdlijnen, met legenda.

2. Inpassingsprincipes

Voor de landschappelijke inpassing van zonnevelden gelden algemene inpassingsprincipes die van toepassing zijn bij elk initiatief. 

Algemene inpassingsprincipes

De algemene inpassingsvereisten die gelden zijn uitgewerkt en verbeeld in bijlage 1 en hebben betrekking op:

  • De inpassing in de omgeving;
  • Hoe om te gaan met randen en vlakken;
  • Contactgegevens en entree-markeringen;
  • Opstelling/oriëntatie en ordening en stijlelementen;
  • Het behouden van het tijdelijke karakter;
  • De ontwerpopgave en omgang met bijzondere objecten;
  • Het aanleggen van zonnepanelen op een bouwkavel;
  • Hoe omgaan met akkervogels en andere biodiversiteit.