3. Zonneladder van Veendam

De kern van de Zonnevisie Veendam laat zich samenvatten in de volgende zonneladder. De ladder geeft antwoorden op vragen van initiatiefnemers wanneer zij plannen hebben voor het opwekken van zonne-energie.

Veendam heeft ambitie om op de volgende plekken duurzame zonne-energie op te laten wekken:

 1. Bij voorkeur op daken van gebouwen;
 2. Op lege industrieterreinen die niet meer als zodanig zullen of kunnen worden benut;
 3. Op gronden die aantoonbaar nu of in de toekomst niet meer zijn te gebruiken voor landbouw. 

De hierboven genoemde locaties zijn niet exclusief opeenvolgend. Zonnepanelen op locaties genoemd onder punt 1 wil de gemeente faciliteren, deze zijn veelal vergunningsvrij. Het initiatief hiervoor ligt primair bij de eigenaar van het gebouw. Het is echter ook mogelijk om zonne-energie op te wekken onder punt 2 en 3, terwijl er nog ruimte op de daken beschikbaar is.

1. Daken van gebouwen en bouwwerken

Zonnepanelen kunnen meestal vergunningsvrij worden aangebracht, mits het geen monument of beschermd stadsgezicht betreft. Voor het vergunningsvrij plaatsen van zonnepanelen moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

 1. Het zonnepaneel wordt op een dak geplaatst;
 2. Het paneel vormt een geheel met de installatie voor het opwekken van elektriciteit. Als dat niet het geval is, dan moet die installatie binnen in het betreffende gebouw worden geplaatst;
 3. Komt het zonnepaneel op een schuin dak, dan geldt dat:
  1. Het paneel niet mag uitsteken en dus aan alle kanten binnen het dakvlak moet blijven;
  2. Het paneel in of direct op het dakvlak moet worden geplaatst;
  3. De hellingshoek van het paneel hetzelfde moet zijn als die van het dakvlak waarop het staat.
 4. Komt het zonnepaneel op een plat dak, dan geldt dat het paneel ten minste net zo ver verwijderd moet blijven van de dakrand als het paneel hoog is. Is het hoogste punt bijvoorbeeld 50 centimeter, dan moet de afstand tot de dakrand(en) ook minimaal 50 centimeter zijn.

2. Op lege industrieterreinen die niet meer als zodanig kunnen worden benut

Gronden op industrieterreinen die niet of niet meer geschikt zijn om als zodanig te worden benut, kunnen worden gebruikt om zonneparken te ontwikkelen. Als voorbeeld geldt het zonnepark aan de Industrieweg waar geen geluidsruimte meer aanwezig was waardoor vestiging van een nieuw bedrijf niet meer mogelijk was.

3. Op gronden die aantoonbaar nu of in de toekomst niet meer zijn te gebruiken voor landbouw

De gemeente Veendam hanteert als uitgangspunt dat (vruchtbare) productieve landbouwgrond uitgesloten is voor het ontwikkelen van zonneparken. De eventuele langdurige ongeschiktheid, dan wel het ook niet meer geschikt kunnen maken, moet worden aangetoond.