Handhaving

In deze kamer vindt u informatie over hoe de gemeente Veendam de handhaving in het fysieke domein, dus uw woonomgeving en alles eromheen, heeft geregeld.

De gemeente Veendam moet handhaven als er een overtreding van wet- en regelgeving plaatsvindt. Dit gebeurt alleen als de gemeente volgens de wet het recht heeft om te handhaven.

De gemeente Veendam is bijvoorbeeld degene die handhaaft wanneer er gehandeld wordt in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), het omgevingsplan of omgevingsvergunningen. De gemeente kan zelf handhavend optreden of op verzoek van een ander, namelijk als er een handhavingsverzoek is gedaan. 

In gesprek

De gemeente Veendam heeft meerdere toezichthouders in dienst. Wanneer er mogelijk in strijd met wet- en regelgeving wordt gehandeld, gaan zij eerst in gesprek met de partij waartegen de melding of het handhavingsverzoek is ingediend. De gemeente maakt hiervan een rapport. Hierna wordt  onderzocht of er daadwerkelijk sprake is van een overtreding en wordt er bepaald of er handhavend wordt opgetreden. De gemeente neemt hierover een besluit.

Een handhavingsverzoek kunt u niet anoniem indienen. U kunt wel anoniem een melding doen. Voor informatie over het indienen van een melding of een handhavingsverzoek verwijzen wij u naar Melding en Handhavingsverzoek

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing die het college op uw handhavingsverzoek neemt, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Voor het indienen van een bezwaarschrift verwijzen wij u naar Bezwaar en Beroep.

Mogelijke uitkomsten besluit

Wanneer de toezichthouder vaststelt dat wet- en regelgeving wordt overtreden, zijn er verschillende manieren van handhaving mogelijk. Deze mogelijkheden leest u hieronder.

Ambtelijke waarschuwing

Met een ambtelijke waarschuwing wordt per brief aangegeven dat er één of meerdere overtredingen zijn vastgesteld. Er wordt uitgelegd welke overtredingen dit zijn en op welke manier de overtredingen kunnen worden gestopt of kunnen worden teruggedraaid. Ook wordt de periode aangegeven waarbinnen de overtredingen moeten zijn gestopt of zijn teruggedraaid. De ambtelijke waarschuwing is de eerste stap van de handhaving. Wanneer de overtredingen niet binnen de gegeven periode worden gestopt of teruggedraaid, kan de gemeente verder gaan met handhaving.

Voornemen last onder dwangsom/bestuursdwang

Wanneer uit een her controle blijkt dat de overtredingen niet gestopt of teruggedraaid zijn, kan er een voornemen last onder dwangsom of een voornemen last onder bestuursdwang worden verstuurd. In het voornemen wordt opnieuw aangegeven welke overtredingen er zijn vastgesteld. Er wordt nogmaals een periode gegeven waarbinnen de overtredingen moeten zijn gestopt of teruggedraaid. 

Dwangsom en bestuursdwang

Als de overtreding hierna nog niet gestopt of teruggedraaid is, dan kan de gemeente een dwangsom of bestuursdwang opleggen.

Dwangsom

Meestal legt de gemeente een last onder dwangsom op. Er moet dan een geldbedrag betaalt worden. 

Het betalen van de dwangsom is geen afkoopsom. De overtredingen moeten nog steeds worden gestopt of teruggedraaid. De gemeente kan ervoor kiezen om opnieuw een last onder dwangsom op te leggen, ditmaal met een hoger geldbedrag. De gemeente kan ook besluiten een last onder bestuursdwang op te leggen.

Last onder bestuursdwang

In de brief waarin een last onder bestuursdwang wordt opgelegd, staat dat de overtredingen moeten stoppen of teruggedraaid worden. Wanneer dit niet binnen de gegeven periode gebeurt, zal de gemeente zelf een einde maken aan de overtredingen, op kosten van de overtreder.
Soms is de situatie zo spoedeisend is dat er geen mogelijkheid is om de overtreder de gelegenheid te geven de overtredingen zelf te stoppen of terug te draaien. De gemeente kan dan direct bestuursdwang toepassen.