Toezicht

In deze kamer vindt u informatie over hoe de gemeente Veendam het toezicht in het fysieke domein, dus uw woonomgeving en alles eromheen, heeft geregeld.

Toezichthouders

De gemeente Veendam heeft medewerkers in dienst die letten op het naleven van de regels in bouw, monumenten en geluid. Controles op het gebied van milieu, asbest worden gecontroleerd door medewerkers van de Omgevingsdienst Groningen. Deze medewerkers noemen wij toezichthouders.

Toezichthouders beoordelen de situatie. Dit doen zij in opdracht van de gemeente. Dit doen zij naar aanleiding van een omgevingsvergunning, een handhavingsverzoek of een melding. Er zijn twee soorten toezichthouders:

  • De toezichthouder van de gemeente bekijkt gebouwen of stukken grond aan de hand van verleende omgevingsvergunningen, de voorwaarden van het omgevingsplan en wet- en regelgeving. Deze toezichthouders voeren tijdens de bouw controles uit, maar ook wanneer de bouw af is.
  • De toezichthouders van de Omgevingsdienst Groningen voeren controles uit om te kijken of er overtredingen zijn in milieu wet- en regelgeving . Dit doen zij bij bedrijven, woningen en andere percelen. Zij controleren ook de verleende omgevingsvergunning en de regelgeving op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving.

Voor het toezicht van de openbare orde en de Algemene plaatselijke verordening (APV) van de gemeente Veendam worden buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) ingezet.

De Algemene wet bestuursrecht bevat regels met daarin de rechten en plichten van de toezichthouder. Zo mag een toezichthouder op elke plaats komen, met uitzondering van een woning. Dit mag in beginsel alleen met toestemming van de bewoner. De toezichthouders schrijven een rapport met daarin de resultaten van hun onderzoek. Deze rapporten vormen de basis voor de start van handhaving.