Bomen kappen

Wilt u een een boom, meerdere bomen of struiken kappen, vellen of snoeien? Dan moet u daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor aanvragen. Ook kandelaberen valt onder de vergunningsplicht. Kandelaberen is het terugsnoeien van de kroon tot een hoofdstam met takstompen.

De gemeente Veendam heeft een bomenverordening vastgesteld. Hierin staat aangegeven voor welke bomen een vergunning dient te worden aangevraagd. Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid, gemeentelijke bomen en bomen buiten de bebouwde kom (Wet Natuurbescherming) zijn beschermde bomen. Voor deze bomen dient een omgevingsvergunning te worden aangevraagd.

Bomenkaart

Bomenkaart

Op de bomenkaart kunt u een boom vinden door in te zoomen of door een straatnaam in te toetsen. U kunt ook op de legenda klikken en alle bomen zien waarin u geïnteresseerd bent. Als u een boom aanklikt krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze boom.

Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid zijn beschermde bomen (gemeentelijke bomen, waardevolle bomen en monumentale bomen).

Let op: ook bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) en bomen buiten de bebouwde kom zijn beschermde bomen. Voor het kappen van beschermde bomen dient u een omgevingsvergunning aan te vragen.

Bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming)

Wilt u buiten de bebouwde kom ('bebouwde kom' zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend (houtopstand) kappen? Kijk dan op de website van de Provincie Groningen. De bomenkaart is niet van toepassing op de bomen buiten de bebouwde kom.

Kaart kapvergunning bomen 

Wanneer er door de gemeente een kapaanvraag wordt ingediend, staan de te kappen bomen op de digitale kaart tot deze zijn gekapt.

U kunt door in te zoomen of door een straatnaam in te toetsen bij uw adres zoeken of er een boom gekapt gaat worden. Als u een punt aanklikt krijgt u specifieke informatie met betrekking tot deze boom.

Digitale kaart 

Aanpak

U vraagt de Omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kunt u online regelen via het Omgevingsloket. Bepaal eerst of er voor de boom een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. Dat gaat zo:

  • Kijk op de bomenkaart van de gemeente Veendam of een boom vermeld staat.
  • Bomen die met een stip op de bomenkaart staan aangeduid, gemeentelijke bomen en bomen buiten de bebouwde kom (zoals bedoeld in de Wet Natuurbescherming) zijn beschermde bomen. Voor het kappen van deze bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Let op: Het moet voldoende duidelijk zijn om welke bomen het gaat.

  • Dit kunt u aangeven door een situatie en/of een duidelijke foto van de bomen bij de aanvraag in te dienen.
  • Bij het ontbreken van de bijlage kan de aanvraag verder niet in behandeling worden genomen en wordt de beslistermijn onderbroken gedurende de periode waarin u in de gelegenheid bent gesteld om de informatie alsnog te verstrekken.

Voorwaarden

Aan de vergunning kunnen voorwaarden worden verbonden. Ook kan de gemeente u verplichten om een nieuwe boom te planten. Dit noemen wij ook wel de herplantplicht.

Online omgevingsvergunning aanvragen

  • U betaalt leges voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.
  • U betaalt ook leges als u de vergunning niet krijgt.

Leges zijn de kosten die de gemeente maakt voor het behandelen van een aanvraag.

Voor het exacte bedrag kunt u de legesverordening bekijken.

De gemeente beslist in principe binnen 8 weken op de aanvraag voor om een omgevingsvergunning. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd. Wordt er meer aangevraagd dan alleen de vergunning voor het kappen? Dan kan het langer duren.

Vraag en antwoord

Wanneer mag ik beginnen met kappen van de boom?

Na het verlenen van een Omgevingsvergunning hebben belanghebbenden 6 weken de tijd om hun bezwaar kenbaar te maken tegen de verleende vergunning. Pas na afloop van de vierde week van de bezwarentermijn mogen de bomen worden gekapt, tenzij er een voorlopige voorziening bij de rechtbank is aangevraagd.

Mag ik het gehele jaar door bomen kappen?

Tussen 15 maart en 15 juli is het broedseizoen. In het broedseizoen gelden er aangescherpte regels omtrent het kappen en snoeien van bomen. De Natuurbeschermingswet geeft aan dat je de flora en fauna niet mag verstoren.

Mag ik een boom van iemand anders kappen?

Nee, u mag alleen uw eigen houtopstand (bomen) kappen en niet dat van anderen, tenzij u hiervoor schriftelijk gemachtigd bent.

Hoe kan ik zien of iemand een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen heeft ingediend?

De aanvragen voor een Omgevingsvergunning worden door de gemeente gepubliceerd op: officielebekendmakingen.nl.

Ik heb een stuk grond van de gemeente gekocht en daar staan bomen op. Mag ik deze zomaar kappen?

Nee, ook voor voormalige gemeentelijke bomen geldt vaak een vergunningsplicht omdat deze deel uitmaken van het gemeentelijk groen en het aanzicht van de omgeving bepalen.

Hoe worden de bomen voor verlenen van een omgevingsvergunning beoordeeld?

De gemeente komt ter plekke om de bomen volgens een vaste beoordelingssystematiek te onderzoeken. Dit om willekeur uit te sluiten.