Inleiding

Dit is de Woonatlas Veendam. In deze Woonatlas wordt op basis van (openbare) feiten en cijfers de staat van het wonen in Veendam weergegeven: wat is de stand van zaken en de verwachte ontwikkeling als het gaat om de Veendamse bevolking, woningvoorraad en woningmarkt?

In de Woonatlas worden op basis van statistieken, onderzoeken en kaarten verschillende belangrijke opgaven en ontwikkelingen rondom wonen in de gemeente Veendam geduid. Deze Woonatlas vormt hiermee de onderlegger voor de nieuwe woonvisie, die ingaat op onze ambities en plannen op het gebied van wonen voor de komende jaren. De informatie uit deze Woonatlas is benut als basis voor de gesprekken in de werk- en stuurgroep van de gemeente, de rondetafelgesprekken met de woon-, zorg- en welzijnspartners en de Woonavonden met inwoners en initiatiefnemers.

In deze Woonatlas wordt met nummers verwezen naar de bronnenlijst

Verschillende woningen Veendam