Zonnevisie Veendam

Aanleiding

In 2019 is het Klimaatakkoord opgesteld met als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om dat doel te bereiken zijn er verschillende stappen te zetten waaronder duurzame energieopwekking. In de Regionale Energie Strategie (RES) is die doelstelling uitgewerkt. In de RES 1.0 doet de regio Groningen een bod aan het Rijk voor de opwekking van duurzame energie tot 2030. De huidige duurzame opwekking van energie in Veendam is hierin meegenomen. Uitgangspunt bij de RES is dat de deelnemende gemeenten, waaronder Veendam, zelf beslissen hoe en waar ze ruimte bieden aan extra zonnepanelen en windmolens.

In deze zonnevisie geeft de gemeente Veendam aan hoe zij invulling wil geven aan eventuele externe initiatieven tot duurzame energieopwekking in de vorm van zonne-energie. Gemeenten hebben volgens de provinciale verordening alle vrijheid om te bepalen wat, waar en hoe zij met zonne-energie om wil gaan binnen het stedelijk gebied. Dit geldt ook voor initiatieven aangrenzend aan het stedelijk gebied, onder voorwaarden, en tot een maximale omvang van 1 hectare. De provinciale omgevingsverordening is van toepassing als het gaat om zonneparken in het buitengebied groter dan 1 hectare.
    
Met deze visie wordt de vigerende werkwijze vastgelegd.

Alle onderwerpen zonnevisie

 • Inleiding

  De Zonnevisie Veendam vormt het gemeentelijk toetsingskader voor grotere ruimtelijke initiatieven voor zonneparken. De provinciale omgevingsverordening speelt een rol bij de vestiging van zonneparken in het buitengebied,

 • 3. Zonneladder van Veendam

  De kern van de Zonnevisie Veendam laat zich samenvatten in de volgende zonneladder. De ladder geeft antwoorden op vragen van initiatiefnemers wanneer zij plannen hebben voor het opwekken van zonne-energie.

 • 4. Inpassingsvereisten

  Conform de Provinciale handreiking dienen passende maatregelen te worden genomen om een zorgvuldige integratie in het landschap te kunnen waarborgen. Het richt zich daarbij op het Landschap – de kavel – het object.

 • 5. Proces en participatie

  Het aanleggen van zonneparken heeft gevolgen voor de omgeving. Infrastructuur voor energie boven en onder de grond verandert en de productie van energie zal duidelijker zichtbaar worden. Het is daarom van belang dat bewoners, ondernemers, initiatiefnemer(s), belangenpartijen, nutsbedrijven en betrokken overheden met elkaar in gesprek gaan.

 • 6. Inspraak

  De ontwerp-Zonnevisie Buitengebied Veendam heeft vanaf 17 juni 2021 acht weken ter inzage gelegen. Iedereen heeft de gelegenheid gekregen om hierop een zienswijze in te dienen.

 • Bijlage 1: gebiedskenmerken

  Algemene inpassingsprincipes

 • Bijlage 2: opbrengst inspraakavond

  d.d. 3 juni 2021

 • Ontwerp Zonnevisie Buitengebied Veendam

  Vanaf donderdag 17 juni 2021 lag het ontwerp van de zonnevisie Buitengebied Veendam 8 weken ter inzage. De zonnevisie beschrijft de kaders die de gemeente opstelt rond de opwekking van duurzame energie in de vorm van zonne-energie.

Zonnevisie Veendam (pdf)

De zonnevisie, zoals vastgesteld door de raad, is ook als pdf-document beschikbaar.

Zonnevisie Veendam (pdf)