Wat is het omgevingsplan?

Vraag

Wat is het omgevingsplan?

Antwoord

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. De omgevingswet kent nieuwe instrumenten om het beleid voor de hele fysieke leefomgeving vorm te geven. Uitgangspunt daarbij is een meer integrale benadering van omgevingsvraagstukken, waardoor meer samenhang wordt bereikt. Met het oog daarop omvat de Omgevingswet niet alleen het beleidsterrein van de vroegere Wet ruimtelijke ordening, maar ook dat van veel milieuwetten en bijvoorbeeld welstandsbeleid.

  • Omgevingsplan: tijdelijk omgevingsplan
   Vanaf 1 januari 2024 zijn alle geldende ruimtelijke plannen van de gemeente automatisch omgezet naar één (tijdelijk) omgevingsplan. Dit zijn de bestemmingsplannen, uitwerkingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen en inpassingsplannen. Ook bestemmingsplannen die voor de ingangsdatum al in procedure waren, maar daarna worden vastgesteld gaan op in dit tijdelijke omgevingsplan.
   Behalve de bestemmingsplannen bevat het omgevingsplan ook een aantal regelingen die door het Rijk aan de gemeenten worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld regels over vergunningvrij bouwen en over geur en geluid.
  • Omgevingsplan: volwaardig omgevingsplan
   In een overgangsperiode tot 2032 zal de gemeente het tijdelijke omgevingsplan omzetten in een volwaardig omgevingsplan. Dit gebeurt niet in één keer, maar wordt per deelgebied van de gemeente opgepakt. Wat de deelgebieden zijn en in welke volgorde ze aan de beurt komen wordt nog bepaald. Bij het omzetten worden de bestemmingsplanregels, de overgedragen rijksregels en regels uit gemeentelijke verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, opnieuw en in onderlinge samenhang beoordeeld op hun nut en noodzaak. Regels die het waard zijn om te blijven gelden, zullen zo helder en duidelijk mogelijk worden opgenomen in het volwaardige omgevingsplan. Bij het opbouwen van het volwaardige omgevingsplan is er veel ruimte voor participatie door bewoners, ondernemers en organisaties binnen het deelgebied waarvoor het plan wordt aangepast.

Omdat de opbouw van het volwaardige omgevingsplan per deelgebied wordt aangepakt, zullen het tijdelijke en het volwaardige omgevingsplan enkele jaren naast elkaar blijven bestaan.

Zie ook deze producten