Beroep bij de Raad van State

Eind september tot 10 november 2016 hebben de ontwerpbesluiten voor het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor de realisatie van het windpark/de turbines, ter inzage gelegen.

Iedereen kon tot 10 november zienswijzen indienen. Er zijn in totaal 168 zienswijzen bij de minister ingediend. De zienswijzen zijn verwerkt in een antwoordnota zienswijzen. Ze hebben slecht tot kleine aanpassingen geleid. Voor Veendam is eigenlijk alleen veranderd dat de turbines in de beide rijen bij Veendam een zelfde uiterlijk moeten hebben.

Beroep

Het Rijksinpassingsplan is inmiddels met enkele kleine aanpassingen vastgesteld en ook de omgevingsvergunningen zijn verleend. De genomen besluiten zijn ter inzage gelegd. In het gemeentehuis Veendam. Ze zijn in spreekkamer C in het gemeentehuis tijdens openingstijden in te zien.

Ook zijn de stukken digitaal in te zien op de site van het Bureau-energieprojecten van het ministerie (rvo.nl/subsidies-regelingen/windpark-n33).

Degenen die zienswijzen ten aanzien van de ontwerpbesluiten hebben ingediend kunnen tegen deze besluiten in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag (Postbus 20019, 2500 EA).

Een beroepschrift dient uiterlijk 28 april 2017 bij de Raad van State te zijn ingediend.

Zie hiervoor ook de kennisgeving van het Ministerie van EZ in de Staatscourant in de bijlage onder deze pagina.

NB.: degenen die geen zienswijzen hebben ingediend, kunnen geen beroep bij de Raad van State instellen tenzij een belanghebbende kan aantonen dat hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

De gemeente kan zelf niet in beroep gaan tegen het besluit van de minister. Dit vastgelegd in de Crisis- en Herstelwet.

Ingediend beroep bij de Raad van State

Inmiddels is door 13 in de buurt van het voorgenomen windpark wonende bewoners beroep ingesteld tegen de vaststelling van het Rijksinpassingsplan.  Het beroepschrift (zie bijlage) is opgesteld door de advocaten die ook de zienswijzen hebben opgesteld. Zij zullen de procedure voor de bewoners bij de Raad van State voeren.

De minister zal een verweerschrift indienen en vervolgens zal de Raad van State de partijen uitnodigen voor een zitting. Die zitting zal naar verwachting nog deze zomer plaatsvinden.

Ook anderen zijn in beroep gegaan tegen het Inpassingsplan maar ook tegen de door de gemeenten als bevoegd gezag verleende Omgevingsvergunningen. Waarschijnlijk zullen alle ingestelde beroepen tegelijk door de Raad van State worden behandeld.