Windpark N33

Planschade windpark N33, Noordwest, voorkeursvariant, rijkscoördinatieregeling en rijksinpassingsplan, beroep bij de Raad van State, overige documenten en links

 • Gebiedsfonds Windpark N33

  Op 23 februari 2023 is het gebiedsfonds voor het windpark N33 officieel gepresenteerd. Vanaf deze datum kunnen aanvragen voor financiële bijdragen in projecten binnen de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt worden ingediend. Ook kunnen renteloze leningen voor verduurzaming van woningen worden aangevraagd.

 • Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33

  Bij geluidsmetingen aan de windturbines van windpark N33 is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben de bouwers hierover geïnformeerd en dringen er met klem bij hen aan om tot een oplossing te komen.

 • Planschade Windpark N33

  Langs de N33 zijn in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt locaties aangewezen voor het plaatsen van windmolens. Het gaat om een windpark waarbinnen 35 molens zijn gepland. Het windpark zal in totaal ongeveer 120 megawatt aan stroom moeten opwekken en naar verwachting energie gaan leveren aan meer dan 75.000 huishoudens.

 • Windpark N33

  Langs de N33 zijn in de gemeenten Veendam, Menterwolde en Oldambt locaties aangewezen voor de plaatsing van windmolens.

 • Voorkeursvariant

  Voor windpark N33 is een milieueffectrapportage (MER) uitgevoerd waarin uiteindelijk zes varianten zijn onderzocht.

 • Zienswijzen

  Het ontwerp-inpassingsplan met de MER en de andere ontwerp-uitvoeringsbesluiten (zoals de omgevingsvergunningen) zijn tegelijk ter inzage gelegd tot 10 november 2016.

 • Rijkscoördinatieregeling en Rijksinpassingsplan

  De huidige wetgeving schrijft voor om bij plannen voor windparken met een vermogen van meer dan 100 MW een Rijkscoördinatieregeling (RCR) toe te passen. Het project wordt dan door het Rijk (in dit geval de minister van Economische Zaken) gecoördineerd.

 • Beroep bij de Raad van State

  Eind september tot 10 november 2016 hebben de ontwerpbesluiten voor het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen voor de realisatie van het windpark/de turbines, ter inzage gelegen.

 • Overige documenten en links

  Hier vindt u diverse documenten die tot nu toe op de verschillende onderwerpen zijn opgesteld, uitgebracht en/of verzonden. Ook is veel informatie te vinden op sites van het ministerie van EZ, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het bureau energieprojecten van het ministerie van EZ en van de initiatiefnemers Yard en RWE zelf. Ook verschillenden belangenorganisaties hebben eigen sites.