Planschade Windpark N33

Langs de N33 zijn in de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt locaties aangewezen voor het plaatsen van windmolens. Het gaat om een windpark waarbinnen 35 molens zijn gepland. Het windpark zal in totaal ongeveer 120 megawatt aan stroom moeten opwekken en naar verwachting energie gaan leveren aan meer dan 75.000 huishoudens.

Geen beroep meer mogelijk

Tegen het (Rijks)inpassingsplan Windpark N33 is massaal beroep ingesteld. De Raad van State heeft eind januari 2019 drie dagen besteed aan de behandeling hiervan. Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan. Op een enkel onderdeel na zijn alle beroepsgronden afgewezen. Daarmee is het inpassingsplan onherroepelijk. Er is geen beroep meer mogelijk. De initiatiefnemers zijn inmiddels begonnen met de feitelijke realisatie van het windpark.

Planschade

Bent u eigenaar van een woning of (bedrijfs-)pand in de buurt van het windpark? Als u denkt schade te lijden door het windpark kunt u tot uiterlijk 29 mei 2024 een planschadevergoeding vragen.

Het gaat dan om een tegemoetkoming in de schade door waardedaling van de woning zijn.

Aanvraag

Alle aanvragen worden behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tegemoetkoming moet worden aangevraagd met het formulier voor particulieren planschade Rijksenergieprojecten (RVO). Het formulier moet volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen bij de gemeente Veendam worden ingeleverd. Dat kan door het afgeven aan de balie (denk aan een bewijs van ontvangst) of u kunt het sturen naar:

Gemeente Veendam
College van burgemeester en wethouders
Postbus 20004
9640 PA Veendam.

De gemeente stuurt uw schriftelijke aanvraag ter behandeling door naar de RVO. U krijgt van de gemeente en van RVO een ontvangstbevestiging.

Procedure

RVO behandelt de aanvraag volgens de daarvoor geldende richtlijnen (Beleidsregel advisering planschadeverzoeken). Zo schakelt zij een onafhankelijk planschadeadviesbureau in om te onderzoeken of er sprake is van planschade en wat de hoogte van die schade is. Een adviseur van dat bureau neemt met u contact op zodat u een toelichting kan geven. U krijgt ook een concept van het advies waarop u schriftelijk kan reageren. Op basis van het definitieve advies wordt een besluit genomen op uw verzoek. Deze procedure kan bijna een jaar in beslag nemen. Tegen het besluit kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Het bedrag van een toegekende tegemoetkoming in planschade komt voor rekening van de initiatiefnemers van het windpark. De uitkomst van het onderzoek, het advies en het besluit kan per situatie verschillen. Over de hoogte van eventuele planschadevergoedingen kan geen voorspelling worden gedaan. Uit toegekende planschadevergoedingen bij andere windparken in Nederland kan wel geconcludeerd worden dat de bedragen niet hoog zijn. Meer weten over de procedure? Kijk dan op de website van de RVO.

Kosten

Wettelijk is vastgelegd dat u voor het in behandeling nemen van de aanvraag € 300,-  moet betalen. Daarover krijgt u bericht van de RVO. Wanneer planschade wordt toegekend krijgt u dit bedrag terug. Als er geen planschade wordt toegekend niet.