Laagfrequent geluid gemeten bij Windpark N33

Bij geluidsmetingen aan de windturbines van windpark N33 is vastgesteld dat de windturbines laagfrequent geluid produceren. De gemeenten Veendam, Oldambt en Midden-Groningen hebben de bouwers hierover geïnformeerd en dringen er met klem bij hen aan om tot een oplossing te komen.

Metingen

Voorafgaand aan de bouw van Windpark N33 is er een geluidsmeting (0-meting) gedaan in het gebied waar het windpark zou komen. Nadat het windpark in gebruik is genomen is er weer een geluidsmeting (1-meting) uitgevoerd. De metingen van elk een maand op zes verschillende locaties door de geluidsspecialist van de gemeente Veendam, laten zien dat de turbines een onverwachte hoeveelheid laagfrequent geluid produceren. Wethouder Henk Jan Schmaal (gemeente Veendam): “Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laagfrequent geluid kan een enorme impact hebben op de gezondheid van omwonenden”.

Technische aanpassing

De bouwers van het windpark hebben, op aandringen van de gemeenten, actie ondernomen. De windturbines in het Windpark N33 worden aangestuurd en ingesteld door software. De producenten van de molens heeft inmiddels aanpassingen aan die software gedaan. Hierdoor zijn de klachten iets verminderd maar veel omwonenden hebben nog steeds last van laagfrequent geluid.
Na de aanpassing is in november / december 2021 op één locatie nog een maand gemeten. Het meetresultaat gaf aan de het probleem nog niet is opgelost door de aanpassing van de software.

Vervolg

De gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt vinden het onacceptabel dat omwonenden hinder ervaren van het laagfrequent geluid dat door de windmolens geproduceerd wordt. De windmolens veroorzaken hierdoor nog steeds veel overlast in de omgeving. De exploitanten worden nogmaals en nadrukkelijk opgeroepen om nadere technische maatregelen te treffen om deze geluidsproblemen op te lossen. Hierover wordt in bestuurlijk overleg met de exploitanten gesproken.

Verslag geluidmeting Windpark N33

De op verzoek van de drie gemeente verrichtte geluidmetingen hebben een enorme hoeveelheid data opgeleverd. Dat materiaal is verwerkt in een groot aantal grafische weergaven per meetlocatie. Het is te veel om in een papieren verslag op te nemen of om in een gemakkelijk te downloaden document te vatten. Daarom is het tekstuele deel met een deel van de grafieken en een toelichting daarop samengesteld en apart te downloaden. U kunt ook het totale verslag van het geluidonderzoek (dus het tekstuele deel en alle bijlagen met meetresultaten) downloaden.

Tekstuele deel met een deel van de grafieken en een toelichting

Totale verslag van het geluidonderzoek en alle bijlagen met meetresultaten