Rijkscoördinatieregeling en Rijksinpassingsplan

De huidige wetgeving schrijft voor om bij plannen voor windparken met een vermogen van meer dan 100 MW een Rijkscoördinatieregeling (RCR) toe te passen. Het project wordt dan door het Rijk (in dit geval de minister van Economische Zaken) gecoördineerd.

De lagere overheden, zoals de gemeente, moeten dan de benodigde vergunningen verzorgen onder de regie van het Rijk. Wanneer een gemeente zijn rol daarin niet wil vervullen, neemt het Rijk de taken over. Op die manier kan het lokale bestuur buitenspel worden gezet.

Om het Windpark N33 ruimtelijk mogelijk te maken, bereidt het Rijk een Inpassingplan voor. Dat is een door het Rijk opgesteld bestemmingsplan dat de realisatie van het windpark mogelijk maakt. Dit Rijksinpassingsplan gaat vóór het gemeentelijk bestemmingsplan.
Het formele ontwerp-inpassingsplan is op 30 september 2016 samen met de overige stukken en ontwerpvergunningen, ter inzage gelegd.