Gebiedsfonds Windpark N33

Op 23 februari 2023 is het gebiedsfonds voor het windpark N33 officieel gepresenteerd. Vanaf deze datum kunnen aanvragen voor financiële bijdragen in projecten binnen de gemeenten Midden-Groningen, Veendam en Oldambt worden ingediend. Ook kunnen renteloze leningen voor verduurzaming van woningen worden aangevraagd.

Het gebiedsfonds

Windparken leiden veelal tot (over)last voor de omwonenden. Sinds 2014 is er in Nederland een gedragscode waarin is geregeld dat een deel van de opbrengsten van een windpark ten goede komt aan de omgeving. Dat kan op verschillende manieren en voor het windpark N33 is gekozen voor een gebiedsfonds. Dat is een fonds waarin exploitanten van het windpark en soms ook landeigenaren en overheden een financiële bijdrage leveren en van waaruit projecten gefinancierd kunnen worden ter verbetering van de leefbaarheid van de omgeving.

De exploitanten van het Windpark N33 storten elk jaar, zolang het windpark in bedrijf is, zo’n € 154.000,- in het fonds. Het Ministerie van Economische zaken en klimaat heeft eenmalig € 1,79 miljoen in het fonds gestort.

De Stichting Gebiedsfonds Windpark N33.

Na het onherroepelijk worden van het Windpark N33 is vanuit de omliggende dorpen met de drie betrokken gemeenten gewerkt aan de totstandkoming en de inrichting van het gebiedsfonds. Het gebiedsfonds wordt beheerd door de daarvoor recent opgerichte Stichting Gebiedsfonds Windpark N33.

De stichting heeft als doel de financiën in het gebiedsfonds te beheren en daaruit financiële bijdragen te leveren die aan het gebied ten goede komen. Met de jaarlijkse bijdrage van de exploitanten zullen projecten ondersteund worden die leiden tot een verbetering van de leefbaarheid, duurzaamheid, ecologie en sociale cohesie van het gebied dat binnen de invloedsfeer van het windpark ligt.

Met de eenmalige bijdrage van het Ministerie van EZK wordt een ‘revolverend’ (zichzelf weer vullend) fonds gevormd. Daaruit kunnen via de stichting renteloze leningen worden verstrekt, ten behoeve van verduurzaming en verbetering van woningen in de nabijheid van de windmolens.

Of het bestuur zijn taken goed uitvoert, wordt gecontroleerd door de Raad van Toezicht.

Aanvragen en toewijzing.

Aanvragen voor projecten kunnen komen van (dorps)verenigingen maar ook van een groep bewoners. Voorwaarde daarbij is dat een projectvoorstel kan rekenen op voldoende draagvlak.

Alle aanvragen, dus ook voor leningen voor verduurzaming, worden gericht aan het bestuur en het bestuur beslist daarop (er is hier dus geen taak voor de gemeenten).

De voorwaarden voor een aanvraag, de criteria waar een project aan moet voldoen, hoe een aanvraag kan worden ingediend, en verdere informatie staan vermeld op de website van de stichting.

Meer informatie op de website van het Gebiedsfonds N33.