Besluitenlijst 10 januari 2023

Burgemeester Link

Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen 2023

Het college heeft besloten:

 1. Stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 conform de bijlage “Stemlokalen en stembureaus 15 maart 2023”

 2. De burgemeester te mandateren voor het wijzigen van stemlokalen en stembureaus voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 2023.

 3. De burgemeester te mandateren voor het aanwijzen van een gemeentelijk stembureau

 4. Alleen stembureauleden te benoemen die geen politieke of bestuurlijke functie binnen de provincie Groningen of het waterschap Hunze en Aa’s vervullen of die ambiëren

 5. Voor elke verkiezing één banner te plaatsen, één banner voor de Provinciale Staten verkiezingen 2023 en één banner voor de Waterschapsverkiezingen 2023.

 6. Catering te verzorgen voor alle stembureauleden.

 7. De vergoeding voor voorzitters, stembureauleden en tellers, niet zijnde ambtenaren in dienst van de gemeente Veendam, vast te stellen op

  1. € 100,- voor de voorzitter, voor 1 dienst.

  2. € 75,- voor de stembureauleden, voor 1 dienst.

  3. € 40,- voor de tellers

 8. In te stemmen met het centraal tellen van de stemmen voor de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen 2023.

Wethouder Schmaal

Gewijzigde Leidraad Invordering gemeente Veendam 2023

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Veendam 2023 vast te stellen.

 2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmaking

Realiseren van 17 appartementen en een horecagelegenheid in het voormalige Hensenpand aan het Raadhuisplein/Kerkstraat te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het realiseren van 17 appartementen en een horecagelegenheid in het voormalige Hensenpand aan het Raadhuisplein/Kerkstraat te Veendam.

 2. De commissie fysiek over het ontwerp te informeren.

Ontwerpfase bestemmingsplan uitbreiding Kisuma Chemicals

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de inhoud van het ontwerp bestemmingsplan

 2. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure

 3. Het ontwerpbestemmingsplan “Uitbreiding Kisuma Chemicals B.V.” ter inzage te leggen

 4. De raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Vaststelling bestemmingsplan “Woortmanslaan 71 te Borgercompagnie”

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan " Woortmanslaan 71 te Borgercompagnie " ongewijzigd vast te stellen

 2. De raad voor te stellen: Voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen

 3. Het bijgaande raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer: NL.IMRO.0047.01BPWmanslaan71-0401 te agenderen voor de eerstkomende raadscyclus

Wethouder Wierenga

Inventarisatie beschermde natuurwaarden en gebruik gedragscode

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het rapport “Inventarisatie beschermde natuurwaarden en gebruik gedragscode bestendig beheer in de gemeente Veendam”, d.d. 7 december 2022.

 2. Het beheer (blijven) uit te voeren, conform de gestelde gedragscode.

 3. Het rapport ter kennisgeving aan te bieden aan de Raad.

Subsidieregeling 'Verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen'

Het college heeft besloten:

 1. De subsidieregeling ‘Verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Regiodeal Oost-Groningen’ vast te stellen.

 2. De uitvoering van deze regeling te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldambt.

Wethouder Kleve

Subsidie Vluchtelingenwerk Noord Nederland (VWN) 2023

Het college heeft besloten:

 1. Aan Vluchtelingenwerk Noord Nederland een voorlopige subsidie van €75.696,- toekennen voor het jaar 2023 t.b.v. het verzorgen van maatschappelijke begeleiding, het verzorgen van trainingen, het verzorgen van juridische ondersteuning van statushouders, het begeleiden van participatieverklaringstrajecten en het verzorgen van een maatschappelijk spreekuur.

 2. Vluchtelingenwerk Noord Nederland middels bijgaande brief op de hoogte te stellen van uw besluit.

Verzoek financiële bijdrage orgelrestauratie

Het college heeft besloten:

 1. aan de Stichting Vrienden van de Grote Kerk te Veendam een financiële bijdrage van maximaal € 7.921,-- in het vooruitzicht te stellen

 2. hiervoor in de Voorjaarsnota 2023 een budget van € 7.921,- beschikbaar te stellen en ten laste te brengen van de reserve monumentenbeleid