Besluitenlijst 10 oktober 2023

Wethouder Schmaal

Starten bestemmingsplanprocedure Beneden Verlaat 60

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Beneden Verlaat 60, Veendam'
 2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Beneden Verlaat 60, Veendam' ter inzage te leggen
 3. De kavel aan Beneden Verlaat 60 in verkoop te brengen voor €165.750 excl. btw en k.k.
 4. Voor bodemonderzoek en het bouw- en woonrijp maken een incidenteel budget van € 58.000 beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het voor transacties in de vastgoedsfeer geoormerkte deel van de Algemene Bestemmingsreserve
 5. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2023
 6. De raad via bijgevoegde brief te informeren;
 7. Te besluiten dat er geen vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is.

Participatiebeleid gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het ontwerp-participatiebeleid vast te stellen en vrij te geven voor inspraak
 2. De raad voor te stellen de participatieverordening vast te stellen conform bijgevoegd ontwerp
 3. Dit advies met bijbehorende stukken na uw besluit voor te leggen aan de raad door middel van bijgevoegde brief.

Ontwerpfase bestemmingsplan Sorghvliet (herstart van de procedure)

Het college heeft besloten:

 1. De beantwoording en verwerking van inspraak- en overlegreacties conform de (bijgevoegde) concept “Reactienota Inspraak en Overleg“ vast te stellen
 2. Geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan “Veendam - Sorghvliet” ter inzage te leggen;
 4. De raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Locatie ‘Pinksterstraat’

Het college heeft besloten:

 1. De opstallen van de locatie ‘Pinksterstraat’ te slopen
 2. Een grondexploitatieplan op te stellen, waar de voorbereidingskosten volledig in zijn opgenomen
 3. Hiervoor een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van €840.000,-.
 4. Dit te verwerken in de Najaarsrapportage 2023

De Najaarsrapportage

Het college heeft besloten:

Voorstel: De Najaarsrapportage 2023 aan de raad ter vaststelling aanbieden.

Vaststellen ontwerp programmabegroting 2024

Het college heeft besloten:

Voorstel: De programmabegroting 2024 ter vaststelling aan te bieden aan de raad.

Aanvraag Volkshuisvestingsfonds regio Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds;
 2. Garant te staan voor de cofinanciering van € 1.689.194,- voor de onderdelen in de aanvraag die betrekking hebben op de gemeente Veendam.
 3. Ingeval van honorering van de aanvraag het gemeentelijk deel cofinanciering van € 445.000,- (verdeeld over 10 jaar) te dekken binnen bestaande middelen;
 4. De gemeente Oldambt te mandateren om de aanvraag Volkshuisvestingsfonds namens de regio Oost-Groningen in te dienen.

Wethouder Kleve

Vaststellen definitieve subsidie Veenkoloniaal Museum Veendam (VKM) 2022

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 de definitieve subsidie 2022 voor het Veenkoloniaal Museum Veendam (VKM) vast te stellen op € 147.009,-
 2. Het bestuur van het Veenkoloniaal Museum middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit
 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.