Besluitenlijst 11 april 2023

Burgemeester Link

Gewijzigde openingstijden 2023

Het college heeft besloten in te stemmen met de gewijzigde openingstijden gedurende de zomer- en kerstvakantie.

Resultaten zelfevaluatie BRP en reisdocumenten (incl. resultaten ENSIA, onderdeel BRP & Reisdocumenten)

Het college heeft besloten:

 1. De rapportage resultaten zelfevaluatie BRP (incl. resultaten BRP-ENSIA) vast te stellen;
 2. De rapportage resultaten zelfevaluatie reisdocumenten (incl. resultaten reisdocumenten-ENSIA) vast te stellen.

Wethouder Schmaal

Verzoek voor het realiseren van 2 appartementen op het perceel Kerkstraat 2 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen voor het realiseren van 2 appartementen op het perceel Kerkstraat 2 te Veendam
 2. Deze in-principe-medewerking uit te spreken voor een periode van twee jaren na verzending van de brief
 3. Initiatiefnemer te informeren middels bijgevoegde conceptbrief.

Vaststelling bestemmingsplan “Uitbreiding Kisuma Chemicals B.V.

Het college heeft besloten:

 1. De raad met bijgaand concept raadsvoorstel voor te stellen het bestemmingsplan “Uitbreiding Kisuma Chemicals B.V.” gewijzigd vast te stellen
 2. De raad voor te stellen voor het plangebied geen exploitatieplan vast te stellen.

Wethouder Grimbergen

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) in Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de deelname aan het project JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) vanuit de RegioDeal pijler gezondheid
 2. Hiervoor een incidenteel budget van € 45.000,- voor 2023 en € 45.000,- voor 2024 beschikbaar te stellen (in het totaal € 90.000,-)
 3. De kosten voor een bedrag van € 22.500 voor 2023 en € 22.500,- voor 2024 te dekken vanuit de Regiodeal bijdrage voor dit project
 4. De kosten voor een bedrag van € 22.500,- voor 2023 en € 22.500,- voor 2024 ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte GIDS-middelen
 5. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.
 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota in te stemmen met het starten van de verdere uitwerking van deelname aan het project.

Wethouder Wierenga

Verkeersmodelstudies Veendam Noord en Veendam Zuid

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het uitvoeren van verkeersmodelstudies voor Veendam Noord en Veendam Zuid/Wildervank
 2. In te stemmen met het geven van opdracht hiervoor aan Royal HaskoningDHV
 3. De raad te verzoeken voor de uitvoering van beide verkeersmodelstudies een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 60.000,- ten laste van de hiervoor binnen de ABR geoormerkte middelen, te regelen bij de Voorjaarsnota 2023
 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad te starten met de uitvoering van de werkzaamheden.

Ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst Groningen conform bijgevoegde raadsvoorstel voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor te stellen daarop geen zienswijzen in te dienen
 2. De financiële gevolgen te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2023.

Conform

Het beleidsplan “Riool- en Waterzorg Programma 2024-2028” en het uitvoeringsplan “Systeem Stedelijk Water”

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het conceptbeleidsplan “Riool- en Waterzorg Programma 2024 - 2028”
 2. In te stemmen met het concept uitvoeringsplan “Systeem Stedelijk Water”
 3. Het Riool- en Waterzorg Programma ter vaststelling aan de Raad aan te bieden.

Wethouder Kleve

Begroting 2023 Scholengroep OPRON

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de begroting 2023 Scholengroep OPRON
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de begroting 2023 Scholengroep OPRON
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Scholengroep OPRON

Beleidsplan en begroting 2023 Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het beleidsplan en begroting 2023 Winkler Prins.
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van het beleidsplan en begroting 2023 Winkler Prins.
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.