Besluitenlijst 11 juli 2023

Wethouder Schmaal

Principeverzoek plaatsen mestbassins Noorderweg / Zoutweg

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek voor het realiseren van een mestbassin aan de Noorderweg en de Zoutweg.

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief te informeren over uw standpunt.

Principeverzoek toevoegen 9 appartementen aan Molenstreek 129 te Veendam.

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot toevoegen van 9 appartementen aan Molenstreek 129 te Veendam

 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde brief te informeren over uw standpunt

Vaststelling bestemmingsplan “Wildervanksterdallen 59 te Wildervank”

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen: Het bestemmingsplan " Wildervanksterdallen 59 te Wildervank" ongewijzigd vast te stellen

 2. De raad voor te stellen: Voor het plangebied geen exploitatieplan vat te stellen

 3. Het bijgaande raadsvoorstel, met bijbehorende verbeelding, regels, toelichting en bijlagen, vervat in het digitale gebiedsgerichte besluit met identificatienummer: NL.IMRO.0047.01BPWvankdal59-0401 te agenderen voor de eerstkomende raadscyclus.

Wethouder Grimbergen

Jaarverslagen en jaarrekeningen 2022 deBasis en Compaen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van deBasis

 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van deBasis ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad met behulp van bijgaande brief

 3. Op basis van het jaarverslag en de jaarrekening 2022 het subsidiebedrag voor de budgetsubsidie aan Compaen van 2022 vast te stellen op € 405.000,-

 4. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van Compaen ter kennisname aan te bieden aan de gemeenteraad met behulp van bijgaande brief.

Wethouder Wierenga

Voetgangersoversteek Bocht Oosterdiep-Kerkstraat (Hazepad)

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de twee varianten (signaleringsvariant en de verkeerslichtvariant) voor het aanpassen van de voetgangersoversteek Bocht Oosterdiep-Kerkstraat (Hazepad).

 2. De raad conform bijgevoegd concept raadsvoorstel de keuze voor te leggen voor òf de signaleringsvariant òf de verkeerslichtvariant en dan het daarvoor benodigde krediet ad € 30.000,- (signaleringsvariant) dan wel ad € 63.000,- (verkeerslichtvariant) beschikbaar te laten stellen en de daaruit voortvloeiende structurele lasten ad € 1.875,- respectievelijk ad € 3.938,- te verwerken in de meerjarenbegroting 2024.

Vervanging van een strooier voor bemesting.

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de vervanging van een strooier voor bemesting

 2. Het hiervoor beschikbare krediet vrij te geven tot een bedrag van € 10.100,-

 3. De Raad bij de Najaarsrapportage 2023 te verzoeken een aanvullend krediet ad € 7.490,- beschikbaar te stellen voor de vervanging van een strooier voor bemesting

 4. De extra structurele last van het aanvullende krediet ad € 1.105,- te verwerken in de meerjarenbegroting 2024

 5. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsnota 2023 in te stemmen met het vervangen van een strooier voor bemesting

Wethouder Kleve

Incidentele subsidie Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) 2023

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2023 een incidentele subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen ad € 28.257,- t.g.v. de uitvoering van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO)

 2. Bovenstaande kosten te dekken vanuit de SPUK IDO-middelen.