Besluitenlijst 12 december 2023

Wethouder Schmaal

Vaststellen Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2023

Het college heeft besloten:

Het Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid 2023 vast te stellen

Start bestemmingsplanprocedure Golfkop - Pieter de Hooghkade

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan 'Golfkop - Pieter de Hooghkade'

 2. geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure

 3. het ontwerpbestemmingsplan 'Golfkop - Pieter de Hooghkade' ter inzage te leggen

 4. de raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren

Indexering tarieven Tropiqua 2024

Het college heeft besloten:

 1. De tarieven van Tropiqua per 1 januari 2024 conform voorstel met 3,4% te indexeren

 2. De gebruikers te informeren over de indexering van de tarieven

Ontwerp wijzigingsplan Boven Oosterdiep 111

Het college heeft besloten:

 1. Het ontwerp wijzigingsplan voor Boven Oosterdiep 111 vast te stellen

 2. Bekend te maken dat het ontwerp is vastgesteld;

 3. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen

Ontwerp wijzigingsplan Zuidwending 104

Het college heeft besloten:

 1. Het ontwerp wijzigingsplan voor Zuidwending 104 vast te stellen

 2. Bekend te maken dat het ontwerp is vastgesteld;

 3. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen

Ontwerp wijzigingsplan Beneden Oosterdiep 75

Het college heeft besloten:

 1. Het ontwerp wijzigingsplan voor Beneden Oosterdiep 75 vast te stellen

 2. Bekend te maken dat het ontwerp is vastgesteld;

 3. Het ontwerp wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage te leggen

Deelname in 2024 aan de gezamenlijke monitor vrijetijdseconomie 10 Groninger gemeenten

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met een gezamenlijke monitoring van de tien Groninger gemeenten op het gebied van Vrijetijdseconomie

 2. De gevraagde incidentele bijdrage voor 2024 ad € 10.000,- te dekken uit de reguliere Sport en Recreatie budgetten

 3. De gemeente Oldambt als penvoerder aan te wijzen en het mandaat hiervoor tekenen

Vaststellen raamovereenkomsten gemeente Veendam-Staal communiceert 2024-2027

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de 2 raamovereenkomsten per 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027 voor de leveringen en dienstverlening op het gebied van communicatie voor een maximale opdrachtwaarde van € 220.000,- gedurende de looptijd per contract.

 2. In te stemmen met de afwijking van het gemeentelijke inkoopbeleid

 3. De raamovereenkomsten te gunnen aan de firma Staal Communiceert te Veendam

Start bestemmingsplanprocedure Langebosch, Kuifreiger-Oost

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan “Langebosch, Kuifreiger-Oost” geen milieueffectrapportage (m.e.r.) op te laten stellen in het kader van de onderhavige bestemmingsplanprocedure

 2. het ontwerpbestemmingsplan “Langebosch, Kuifreiger-Oost” ter inzage te leggen

 3. inspraak te verlenen op het beeldkwaliteitsplan;

 4. de raad via bijgevoegde conceptbrief te informeren

(Gewijzigde) Leidraad Invordering gemeente Veendam 202

Het college heeft besloten:

 1. De bijgevoegde Leidraad Invordering gemeente Veendam 2024 vast te stellen

 2. Het besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na die van de bekendmakingWethouder Grimbergen

Actief in 't groen 2024

Het college heeft besloten:

 1. Voor de uitvoering van het project ‘Actief in ’t groen’ een bedrag van € 118.133,- beschikbaar te stellen aan deBasis Veendam voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 oktober 2024

 2. Onder voorbehoud van SiSa-vaststelling SPUK GALA bij de jaarrekening 2023 een aanvullend bedrag van €24.333,- voor hetzelfde project Actief in ’t groen voorlopig beschikbaar te stellen aan deBasis Veendam voor de periode van 1 november 2024 tot en met 31 december 2024

 3. Deze kosten te dekken vanuit de reeds ontvangen SPUK/GALA-middelen

Wethouder Wierenga

Vaststellen model mandaat Omgevingsdienst Groningen 2024

Het college heeft besloten:

Conform het model-mandaat, het mandaat aan de Omgevingsdienst Groningen te verlenen

Wethouder Kleve

Verlenen voorlopige subsidie Biblionet 2024 & SPUK aanvraag ‘Lokale Bibliotheekvoorzieningen’

Het college heeft besloten:

 1. Voor 2024 een voorlopige subsidie te verlenen aan Biblionet Groningen t.g.v. bibliotheek Veendam ad € 611.041,-

 2. Het bedrag ad € 611.041,- te dekken uit het budget Openbaar Bibliotheekwerk

 3. Voor 2024 een incidentele voorlopige subsidie aan Biblionet Groningen verlenen van € 137.291,- t.b.v. de ondersteuning van scholen bij de (taal)ontwikkeling van kinderen

 4. Deze incidentele subsidie van € 137.291,- te dekken vanuit de middelen Onderwijsachterstandenbeleid;

 5. Een en ander budgettair neutraal te verwerken bij de Voorjaarsnota 2024

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 akkoord te gaan met de verstrekking van deze aanvullende subsidie

 7. Voor bovengenoemde subsidies in te stemmen met het overleggen van een instelling brede jaarrekening over 2024 in plaats van een gemeente specifieke verklaring

 8. Een aanvraag voor de tijdelijke regeling ‘Specifieke Uitkering Lokale Bibliotheekvoorzieningen’ in te dienen ten behoeve van het versterken van de Bibliotheek Veendam

 9. Hiervoor een bedrag ad € 55.000,- als bijdrage in de cofinanciering beschikbaar te stellen

 10. Het bedrag ad € 55.000,- te dekken uit het budget Openbaar Bibliotheekwerk voor 2024

 11. Biblionet door middel van beschikkingen op de hoogte te brengen van de voorlopige subsidietoekenningen

 12. De raad in kennis te stellen van deze subsidiebeschikkingen