Besluitenlijst 12 juni 2023

Wethouder Schmaal

BIZ-gelden voorschot 2023

Het college heeft besloten:

 1. Een bedrag van € 101.104,40 uit te keren aan de stichting BIZ als voorschot voor het boekjaar 2023;

 2. Hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde beschikkingsbrief.

Ontwerp-woonvisie gemeente Veendam 2023-2027

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerp-woonvisie vast te stellen en vrij te geven voor de inspraak

 2. Dit advies met bijbehorende stukken na uw besluit ter kennisneming voor te leggen aan de raad middels bijgevoegde brief.

Voorontwerp bestemmingsplan Veegplan herziening Bedrijventerreinen Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Veegplan herziening Bedrijventerreinen Veendam;

 2. Het voorontwerp bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak en overleg;

 3. Het voorontwerp ter kennisneming voor te leggen aan de raad.

Principeverzoek wijzigen bestemming Zuidwending 104

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het wijzigen van de bestemming van het perceel Zuidwending 104 van 'bedrijf' naar 'wonen'

 2. Initiatiefnemer op de hoogte te stellen doormiddel van bijgevoegde brief.

Wethouder Kleve

RegioDealbijdrage activeringsexperiment Wijkbedrijf Noord(west)

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de toegekende RegioDeal-aanvraag Activeringsexperiment Wijkbedrijf Noord(west).

 2. Ontheffing te verlenen van de inkoopvoorwaarden van de gemeente Veendam conform bijgevoegd inkoopadvies

 3. Voor het Activeringsexperiment Wijkbedrijf Noord(west) een incidenteel budget voor 2023 beschikbaar te stellen ad € 275.400,-.

 4. De kosten te dekken uit de hiervoor te ontvangen RegioDeal middelen

 5. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsrapportage 2023.

 6. Vooruitlopend op de vaststelling van de Najaarsrapportage 2023 te starten met het activeringsexperiment Wijkbedrijf Noord(west) in het derde kwartaal 2023

 7. De middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van het project.

Vaststellen definitieve subsidie Muziek-, Dans-, & Theaterschool Veendam (MDT) 2022

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van de jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 de definitieve subsidie voor de Muziek-, Dans-, & Theaterschool Veendam (MDT) vast te stellen op € 666.160,-

 2. De Stichting MDT middels bijgevoegde beschikking op de hoogte te brengen van uw besluit;

 3. De raad middels bijgevoegde brief te informeren over uw besluit.