Besluitenlijst 12 september 2023

Waarnemend Burgemeester Korthuis

2e kamer verkiezingen 2023

Het college heeft besloten:

 1. Stemlokalen en stembureaus aan te wijzen voor de 2e kamer verkiezingen van 22 november 2023 conform de bijlage “Stemlokalen en stembureaus 22 november 2023”.
 2. De burgemeester te mandateren voor het wijzigen van stemlokalen en stembureaus voor de 2e Kamer verkiezingen van 2023.
 3. De burgemeester te mandateren voor het aanwijzen van een gemeentelijk stembureau.
 4. Alleen stembureauleden te benoemen die geen politieke of bestuurlijke functie vervullen.
 5. In te stemmen met het centraal tellen van de stemmen voor de 2e  kamer verkiezingen 2023.
 6. Cultuurcentrum VanBeresteyn, Museumplein 5a, 9641 AD Veendam, aan te wijzen als locatie voor het centraal tellen van de stemmen van de 2e kamer verkiezingen van woensdag 22 november 2023. Het aanvangstijdstip van de centrale stemopneming te bepalen op donderdag 23 november 2023 om 9.00 uur.

Wethouder Schmaal

Actualisatie verordening financieel beleid, beheer en organisatie (art 212), verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (art 213), de verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (art 213a) en het treasury statuut

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de geactualiseerde verordening financieel beleid, beheer en organisatie (art. 212 Gemeentewet);
 2. In te stemmen met de geactualiseerde verordening controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële organisatie (art. 213 Gemeentewet);
 3. In te stemmen met de geactualiseerde verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid bestuur (art. 213a Gemeentewet);
 4. In te stemmen met het geactualiseerde treasury statuut;
 5. De verordeningen en het treasury statuut door te geleiden naar de raad ter vaststelling.

Wethouder Wierenga

Gewijzigde gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen in te stemmen met de concept gewijzigde regeling Omgevingsdienst Groningen

Wethouder Kleve

Wijziging Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen:

 1. De Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam 2024 vast te stellen;
 2. De huidige Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam 2023 in te trekken
 3. De Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam 2024 op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Aangehouden i.v.m. afwezigheid wethouder Kleve