Besluitenlijst 14 februari 2023

Wethouder Schmaal

Verzoek tot plaatsen zonnecarports op parkeerplaats waterschap Hunze en Aa's, Aquapark 5 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot plaatsen van zes zonnecarports op de parkeerplaats bij waterschap Hunze en Aa's, Aquapark 5 te Veendam
 2. De initiatiefnemer op de hoogte te brengen door middel van bijgevoegde brief

Wethouder Grimbergen

Burgerinitiatieven 4e kwartaal 2022

Het college heeft besloten:

 1. Eenmalig een bedrag van € 1.500,- beschikbaar te stellen ten behoeve van Jubileumuitzending Blueprint.
 2. De aanvraag voor de bekostiging van feestverlichting voor de lichtjesroute aan de Hertenkamp af te wijzen
 3. De aanvraag voor de bekostiging van feestverlichting voor de lichtjesroute aan de Buitenwoelkade af te wijzen.
 4. De kosten ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven.
 5. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) te verwerken in de Voorjaarsnota 2023
 6. De initiatiefnemers op de hoogte te stellen middels bijgaande brieven.
 7. De gemeenteraad op de hoogte te stellen middels bijgaande brief.

Subsidies Stichting Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, en Humanitas 2023

Het college heeft besloten:

 1. Een incidentele voorlopige subsidie te verstrekken aan Stichting Leergeld à € 72.000 voor het jaar 2023
 2. Een incidentele voorlopige subsidie te verstrekken aan Jeugdfonds Sport & Cultuur à € 42.300 voor het jaar 2023
 3. Een incidentele voorlopige subsidie te verstrekken aan Humanitas à € 6.000 voor het jaar 2023

Tijdelijke mandatering Wmo

Het college heeft besloten:

Tijdelijke mandaat te verlenen voor het behandelen van en het beschikken op verzoeken om Wmo-begeleiding aan de gemeentesecretaris/algemeen directeur, het afdelingshoofd Mens en Maatschappij, de teamleider Jeugd en Wmo en de consulenten Wmo, met terugwerkende kracht vanaf 30 januari 2023.

Wethouder Kleve

Subsidie RTV1 2023

Het college heeft besloten:

 1. In het kader van de uitvoering van de Mediawet aan RTV1 voor 2023 een subsidie te verlenen van € 20.574,-
 2. RTV1 op de hoogte te stellen van uw besluit via bijgevoegde brief