Besluitenlijst 14 maart 2023

Burgemeester Link

Raadsvragen fractie Gemeentebelangen inzake informatiebijeenkomst zoutwinning

Het college heeft besloten de leden van de raad via bijgevoegde brief te informeren.

Aanwijzingsbesluit Toezichthouder op basis van de Alcoholwet

Het college heeft besloten:

 1. De in de bijlage genoemde persoon aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de Alcoholwet voor de gemeente Veendam, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b van de Alcoholwet
 2. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 14 maart 2023
 3. Dit besluit bekend te maken op de bij de gemeente gebruikelijke wijze

Wethouder Grimbergen

AED-netwerk Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de uitvoering van het project AED-netwerk Oost-Groningen vanuit de RegioDeal pijler gezondheid
 2. Voor dit project in 2023 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van € 20.727
 3. Deze incidentele kosten te dekken uit de hiervoor te ontvangen RegioDeal middelen voor de pijler gezondheid
 4. De financiële gevolgen voor 2023 incidenteel en budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

Aanvullende bijdrage Veendam aan financiering 2023 Veilig Thuis Groningen (VTG)

Het college heeft besloten:

 1. In 2023 Incidenteel € 11.403,- additioneel bij te dragen aan de financiering van VTG
 2. Deze € 11.403 te dekken uit het activiteitenbudget OGGZ

Opdracht procesbegeleiding m.b.t. integraal plan van aanpak GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord)

Het college heeft besloten:

 1. De opdracht procesbegeleiding m.b.t. het integrale plan van aanpak GALA te gunnen aan de GGD Groningen
 2. Hiervoor incidenteel voor 2023 een bedrag ad. € 7.400,- beschikbaar te stellen
 3. Deze incidentele kosten te dekken uit het hiervoor door VWS beschikbaar gestelde bedrag van € 7.400,-
 4. De financiële gevolgen voor 2023 incidenteel en budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

Wethouder Wierenga

NEA index 2023

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de NEA indexatie 2023 voor Publiek Vervoer
 2. De hiermee gemoeide structurele financiële gevolgen ad. € 85.210,- te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2023.

Uitvoerings- en handhavingsstrategie (U&HS) provincie Groningen 2023 - 2027

Het college heeft besloten de U&HS provincie Groningen 2023-2027 vast te stellen

Regelgeving leerlingenvervoer 2023

Het college heeft besloten de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Veendam 2023 ter besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad.

Wethouder Kleve

Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Veendam 2023

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Veendam 2023 vast te stellen
 2. De raad voor te stellen de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Veendam 2015 in te trekken.

Nadere afspraken overdracht onderwijsgebouw J.G. Pinksterstraat 26 van Winkler Prins naar gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De overdracht van het onderwijsgebouw aan de J.G. Pinksterstraat 26 aan de gemeente Veendam te realiseren per 1 mei 2023
 2. Ten aanzien van het onderhavige registergoed geen staat van onderhoud op te maken
 3. Het bevoegd gezag geen kosten (€0) door te belasten voor het achterstallig onderhoud

Programmaplan WiZ 2023 - 2027

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het programmaplan 2023-2027 Werk in Zicht
 2. Het programmaplan 2023-2027 Werk in Zicht met bijlagen ter kennisname door te sturen aan de raad.