Besluitenlijst 16 mei 2023

Burgemeester Link

Subsidie stichting Halt

Het college heeft besloten:

 1. De subsidie ad. €13.172,- voor Stichting Halt voor het jaar 2022 op grond van de financiële verantwoording definitief toe te kennen
 2. Stichting Halt de subsidie voor het jaar 2023 voor de uitvoering van preventieve activiteiten voorlopig toe te kennen
 1. Het bedrag ad. €14.760,- te dekken uit het budget Integraal Veiligheidsbeleid

Aanbieding jaarstukken 2022, actualisatie begroting 2023 en concept beleidsbegroting 2024 GR Veiligheidsregio Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Kaderbrief 2024-2027 VRG met daarbij de toelichting;
 2. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en het accountantsrapport 2022 van de Veiligheidsregio Groningen (VRG);
 3. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2023, inclusief de Uitkomsten Objectieve budgetten VR Groningen (decembercirculaire 2022);
 4. Kennis te nemen van de actualisatie van de begroting 2023, inclusief de Uitkomsten Objectieve budgetten VR Groningen (decembercirculaire 2022);
 1. De financiële gevolgen te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting bij de Voorjaarsnota 2023;
 1. Deze stukken allen door te geleiden naar de gemeenteraad eveneens ter kennisname, waarbij de stukken onder punt 3 en 4 formeel kunnen leiden tot het formuleren van een zienswijze van de gemeenteraad;
 1. De gemeenteraad voor te stellen een zienswijze in te dienen.
   

Beantwoording raadsvragen CDA, SP, VUK en CU

Het college heeft besloten:

De raadsvragen CDA, SP, VUK en CU per bijgaande brief te beantwoorden

Wethouder Schmaal

MJOP buitensportaccommodaties

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met het realiseren van een MJOP buitensportaccommodaties
 2. De raad verzoeken hiervoor een incidenteel budget beschikbaar te stellen ad € 32.000,- ten laste van de binnen de ABR geoormerkte SPUK Sport middelen
 3. Dit verwerk en in de Voorjaarsnota 2023.
 1. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 akkoord te gaan met het verstrekken van de opdracht aan Plann.ing te Meppel.

Principeverzoek dagbestedingsactiviteiten J. Kammingakade 14 te Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek om aan de J. Kammingakade 14 een dagbesteding met theetuin en kas buiten het bouwvlak te realiseren;
 2. In principe geen medewerking te verlenen aan het realiseren van een detailhandelsfunctie aan de J. Kammingakade 14.
 1. Initiatiefnemer met bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van uw standpunt.

Cofinanciering LEADER 2023 t/m 2027

Het college heeft besloten:

 1. Deel te nemen aan het LEADER-programma Oost-Groningen 2023-2027
 2. Hiervoor gedurende de periode 2023-2027 jaarlijks een bedrag van € 143.710,- beschikbaar te stellen;
 1. De financiële gevolgen hiervan mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2023.

Wethouder Grimbergen

Verhoging budget huishoudelijke ondersteuning 2023

Het college heeft besloten:

 1. Het budget voor de uitvoering van de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning door de bestaande aanbieders structureel te verhogen vanaf 1 januari 2023 met € 731.061,-
 2. De hiermee gemoeide structurele financiële gevolgen ad. € 731.061,-. te verwerken bij de actualisatie van de (meerjaren)begroting in de Voorjaarsnota 2023.
 3. Voor de indexatie van het budget huishoudelijke ondersteuning met ingang van 2024 de systematiek te hanteren van het Groningen Contractueel Model in relatie tot het indexcijfer Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling ("OVA")
 4. De ontwikkeling van het aantal adressen waar huishoudelijke ondersteuning wordt geboden jaarlijks te Evalueren

Wethouder Wierenga

Aanpassen leesunits ondergrondse afvalcontainers

Het college heeft besloten:

 1. De leesunits van de gemeentelijke ondergrondse afvalcontainers aan te passen
 2. Hiervoor incidenteel € 80.000,- beschikbaar te stellen en dit vooralsnog te dekken middels een geraamde onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing
 3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.


Concept jaarrekening 2022 Omgevingsdienst Groningen

Het college heeft besloten:

De concept jaarrekening 2022 van de Omgevingsdienst Groningen 2022 ter kennisname aan te bieden aan de raad.

Wethouder Kleve

Besluit Commissariaat voor de Media: Aanwijzingsprocedure RTV1

Het college heeft besloten:

 1. 1. Kennis te nemen van het besluit van het Commissariaat voor de Media om RTV1 aan te wijzen als lokale publieke media instelling van de gemeenten Veendam, Stadskanaal & Borger-Odoorn;
 2. De gemeenteraad via bijgevoegde brief over het besluit van het Commissariaat voor de Media te informeren;
 3. Kennis te nemen van het inhoudelijk en financieel jaarverslag van RTV1 over het jaar 2022.
 4. In afwijking op de Algemene Subsidieverordening (ASV) van de gemeente Veendam, de subsidieaanvragen en vaststellingen van RTV1 over de jaren 2024-2028 te mandateren aan het afdelingshoofd Mens & Maatschappij.

Jaarstukken 2022, en ontwerpbegroting 2024 Volkskredietbank NO-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 van de Volkskredietbank Noord-oost Groningen
 2. De financiële gevolgen van de begroting 2024 Volkskredietbank inclusief meerjarenraming 2025-2027 te verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2023
 3. De gemeenteraad te adviseren om geen bezwaar in te dienen over de jaarstukken 2022
 4. De gemeenteraad te adviseren om een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting 2024