Besluitenlijst 17 januari 2023

Wethouder Schmaal

Verlenen omgevingsvergunning voor het realiseren van een bewaarschuur op het perceel Torenstraat 67 te Wildervank

Het college heeft besloten:

De aangevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een bewaarschuur op het perceel Torenstraat 67 te Wildervank te verlenen.

Wethouder Grimbergen

Subsidieaanvraag St. Present 2023

Het college heeft besloten:

  1. Stichting Present Zuidoost Groningen voor het jaar 2023 een voorlopige subsidie toe te kennen van € 10.000,-

  2. Deze voorlopige subsidie voor 2023 te dekken binnen het ‘Budget Mantelzorgers’ voor 2023

  3. Stichting Present Zuidoost Groningen op de hoogte te brengen van uw besluit door middel van bijgaande voorlopige beschikking

Versterken onafhankelijke cliëntondersteuning 2023

Het college heeft besloten:

  1. Voor de inzet van projectleiding en het doen van onderzoek naar wat er nodig is om de functie van cliëntondersteuning lokaal te versterken een incidentele voorlopige subsidie aan deBasis ad € 50.000,- voor 2023 beschikbaar te stellen.

  2. De kosten te dekken uit de ontvangen specifieke uitkering inzake versterking cliëntondersteuning

  3. De financiële gevolgen budgettair neutraal en incidenteel te verwerken bij de Voorjaarsnota 2023

  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad met betrekking tot de Voorjaarsnota 2023 te starten met de genoemde opdracht binnen deBasis.

  5. DeBasis middels bijgaande brief op de hoogte te stellen van uw besluit.

Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2020

Het college heeft besloten:

Met bijgaand raadsvoorstel de raad voor te stellen om de ‘Wijzigingsverordening ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Veendam 2020’ – januari 2023’ vast te stellen en met terugwerkende kracht op 1 januari 2023 in te laten gaan.