Besluitenlijst 17 oktober 2023

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024

Het college heeft besloten:

 1. Beroep in te stellen tegen het Vaststellingsbesluit Groningenveld 2023-2024 en een voorlopige voorziening aan te vragen
 2. Gedeputeerde Staten te mandateren om mede namens uw college het beroepsproces bij de Raad van State te voeren
 3. De raad te informeren op een door middel van een separaat voorstel vast te stellen manier.

Wethouder Schmaal

Principebesluit toevoegen woningen Nijverheidskade 76, Wildervank

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het toevoegen van 2 woningen in het pand aan Nijverheidskade 76 te Wildervank
 2. Initiatiefnemer op de hoogte te stellen door middel van bijgevoegde brief.

Belastingvoorstellen 2024

Het college heeft besloten:

Via bijgaand raadsvoorstel de gemeenteraad voor te stellen de volgende belastingverordeningen vast te stellen:

a) Verordening Afvalstoffenheffing 2024;
b) Verordening Rioolheffing 2024;
c) Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2024;
d) Legesverordening 2024;
e) Verordening Lijkbezorgingsrechten 2024;
f) Verordening Reinigingsrechten 2024;
g) Verordening Marktgelden 2024; en
h) Verordening Precariobelasting 2024.

Aanvraag RegioDeal Masterplan Regiocentra

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het indienen van bijgaande aanvraag Regiodeal voor het Masterplan Regiocentra door de provincie Groningen mede namens de negen betrokken gemeenten;
 2. In te stemmen met de cofinanciering door de negen betrokken gemeenten en de provincie van 25 miljoen euro, waarvan de provincie 2 miljoen euro voor haar rekening neemt.
 3. Ingeval van honorering van de aanvraag het gemeentelijk deel cofinanciering te dekken binnen bestaande middelen.

Wethouder Grimbergen

Vaststellen subsidie St. Present 2022

Het college heeft besloten:

 1. De subsidie aan Stichting Present voor het jaar 2022 definitief vast te stellen op € 6.953,-
 2. Stichting Present van uw besluit op de hoogte te brengen door middel van bijgaande definitieve beschikking

Voortzetten school als wijk

Het college heeft besloten:

De aanpak school als wijk voor de periode 2024 tot en met 2027 voort te zetten.

Aanvraag Regio Deal 5e tranche

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de bijgevoegde aanvraag van de Regio Deal (5e tranche)
 2. De intentie uit te spreken de cofinanciering te organiseren in de volgende fase van de Regio Deal-aanvraag
 3. Ingeval van honorering van de aanvraag het gemeentelijk deel cofinanciering te dekken binnen bestaande middelen
 4. De gemeente Oldambt (als huidige penvoerder) te mandateren voor het indienen van de Regio Deal-aanvraag namens de regio.

Wethouder Kleve

Tussenevaluatie provinciaal programma ERL

Het college heeft besloten:

 1. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de tussenevaluatie de voorgestelde acties in de bijlage te onderschrijven
 2. Het college van Gedeputeerde Staten hierover te informeren.