Besluitenlijst 18 juli 2023

Locoburgemeester Schmaal

Verkoop perceel Spoorhavenweg

Het college heeft besloten:

 1. een perceel gelegen aan de Spoorhavenweg te Muntendam te verkopen aan Vastgoedbeheer Duurkenakker B.V. voor een bedrag van € 370.875,= excl. btw;

 2. de verkoopopbrengst ten gunste te brengen van de grondexploitatie Railport

 3. de financiële consequenties verwerken in de actualisatie van de meerjarenbegroting grondexploitaties 2023.

IBT Maatwerkafspraken 1-7-2023 tot 1-7-2024

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van de Provincie Groningen d.d. 24-6-2023.

 2. De toezichtafspraken 2023/2024 conform de brief mee vast te stellen

De buitengewoon opsporingsambtenaren voorzien van bodycams

Het college heeft besloten:

 1. De buitengewoon opsporingsambtenaren van het team VTH te voorzien van een bodycam.

 2. Het protocol "Bodycams Veendam" vast te stellen.

 3. De Raad door middel van een informatienota van dit besluit op de hoogte te stellen.

Wethouder Grimbergen

Vaststelling subsidies JOS Team050 en Cosis voor jeugdhulp op school (JOS)

Het college heeft besloten:

 1. De subsidie voor JOS voor Team050 vast te stellen op €58.500

 2. De subsidie voor JOS voor Cosis vast te stellen op €76.500.

Reactie Rekenkameronderzoek Inkoop van Jeugdhulp in Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de brief van de rekenkamercommissie van de gemeenteraad van Veendam en het bijbehorende rapport Rekenkameronderzoek Inkoop van Jeugdhulp Veendam.

 2. De bijgevoegde brief aan de rekenkamercommissie sturen om onze zienswijze kenbaar te maken.

Wethouder Kleve

Aanvraag onderwijshuisvesting Hoi Pippeloi

Het college heeft besloten:

 1. De aanvraag van € 108.994,- voor eerste inrichting van onderwijsleerpakket en meubilair voor 5 groepen goed te keuren

 2. Hiervoor incidenteel een bedrag ad € 108.994,- beschikbaar te stellen

 3. De financiële gevolgen te verwerken in de Najaarsrapportage 2023

 4. Vooruitlopend op het besluit van de Raad bij de Najaarsrapportage 2023, akkoord te gaan met het verstrekken van de incidentele bijdrage aan Hoi Pippeloi

Verlenging pilot vroegsignalering in samenwerking met deBasis in 2023

Het college heeft besloten:

 1. DeBasis te machtigen voor het opvolgen van vroeg signalen als bedoeld in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening met terugwerkende kracht vanaf 1 april 2022 t/m 31 december 2023

 2. Bijgaande opdrachtovereenkomst te versturen voor de uitvoering van de opdracht ‘opvolging van vroegsignalen’ met de duur 1 juni 2023 t/m 31 december 2023

 3. Voor deze verlenging een incidenteel budget voor 2023 beschikbaar te stellen ad € 14.298,-

 4. De kosten te dekken uit de ontvangen rijksmiddelen in het kader van de aanpak armoede en schulden.

 5. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsrapportage 2023

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2023 akkoord te gaan met de uitvoering.

Voorstel in handen gesteld van de secretaris.

Brede ondersteuning hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Het college heeft besloten:

 1. De bevoegdheden in het kader van de Wet hersteloperatie toeslagen inzake brede ondersteuning met terugwerkende kracht per 5 november 2022 te mandateren aan het Afdelingshoofd Mens en Maatschappij

 2. De gemeenteraad schriftelijk te informeren over de inhoud en voortgang van de hersteloperatie kinderopvang vanuit de gemeente via bijgaande raadsbrief