Besluitenlijst 19 december 2023

 Wethouder Schmaal

Verhuur kantineruimte 1e verdieping Langeleegte 16

Het college heeft besloten:

Een gedeelte van het pand (sportkantine op de 1e verdieping) aan de Langeleegte 16 te verhuren aan (wieler)vereniging Stormvogels.

Besluit intrekking verkoop groenstrook CW Lubbersstraat 80 te Wildervank

Het college heeft besloten:

Besluit omtrent de verkoop van een groenstrook aan de LW Lubbersstraat 80 te Wildervank intrekken.

Aankoop Molenstreek 310, 312 en 314 (Turfcentrale)

Het college heeft besloten:

 1. De zogenaamde Turfcentrale aan de Molenstreek 310, 312 en 314 te Veendam aan te kopen voor een bedrag van € 220.000,-;
 2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 220.000,-;
 3. De financiële gevolgen van de aankoop te verwerken in de Voorjaarsnota 2024;
 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2024 het pand Molenstreek 310, 312, en 314 te Veendam aan te kopen.

Wethouder Grimbergen

Verdeelsleutel solidaire en gezamenlijke kosten jeugdhulp voor onbepaalde tijd vast te stellen

Het college heeft besloten:

De verdeelsleutel van 2023-2024 voor de solidaire uitgaven en gezamenlijke kosten jeugdhulp te continueren voor onbepaalde tijd.

Aanvullend project op lopend programma Kansrijke Start

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de uitvoering van een aanvullend project (op het lopend programma Kansrijke Start) vanuit de RegioDeal pijler gezondheid, onder voorbehoud van toekenning vanuit de RegioDeal.
 2. Hiervoor in 2024 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van in totaal € 32.226,-, onder boven genoemd voorbehoud.
 3. Deze incidentele kosten te dekken uit de hiervoor te ontvangen RegioDeal middelen vanuit de pijler gezondheid.
 4. De financiële gevolgen voor 2024 budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2024.
 5. Onder voorbehoud van toekenning van de middelen vanuit de RegioDeal en vooruitlopend op het besluit van de Raad bij de Voorjaarsnota 2024, in te stemmen met het starten van dit project
 6. De middelen beschikbaar te houden gedurende de looptijd van dit project.

Ontwerp-Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2024

Het college heeft besloten:

 1. Instemmen met de Ontwerp-Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2024 ter vervanging van de Centrumregeling beschermd wonen, opvang en inloopvoorziening GGz Groningen 2021 en het Convenant beschermd wonen en opvang 2021
 2. De Ontwerp-Centrumregeling met bijgaand raadsvoorstel toezenden aan de raad met het verzoek om binnen acht weken na ontvangst, doch uiterlijk voor 1 maart 2024, het college over de zienswijze van de raad te berichten.
 3. De raad adviseren om geen zienswijze naar voren te brengen over de ontwerp-centrumregeling 2024.

Begeleiding coalitie Kansrijke Start 2024

Het college heeft besloten:

 1. Met betrekking tot de begeleiding van de coalitie Kansrijke Start in 2024 in te stemmen met een enkelvoudige onderhandse gunning aan Impology.
 2. De ondertekening te mandateren aan Afdelingshoofd Mens & Maatschappij.
 3. De kosten te dekken ad € 14.525 uit de SPUK GALA middelen.

Voorlopige subsidiebeschikking Veenkoloniaal Museum 2024

Het college heeft besloten:

Een voorlopige subsidie toe te kennen aan het Veenkoloniaal Museum van € 130.000,- voor het jaar 2024.

Wethouder Wierenga

Implementatie Peutermonitor Gemeente Veendam

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de invoering van een nieuwe monitor ten behoeve van het financieren en versterken van de peuteropvang en het Voor- en Vroegschoolse Educatie-aanbod (VVE) in de gemeente Veendam;
 2. De uitvoeringsrol van de monitor te verlenen aan Innovatie013
 3. Hiervoor de door Innovatie nul13 ingediende offerte ‘Peutermonitor Veendam’ onderdeel kosten implementatie voor 2024 ad. € 19.675,- aan incidentele kosten te aanvaarden
 4. Hiervoor de door Innovatie nul13 ingediende offerte ‘Peutermonitor Veendam’ onderdeel jaarlijkse (structurele) kosten vanaf 2024 ad. € 21.358,- te aanvaarden
 5. Hiervoor de door Innovatie nul13 ingediende offerte ‘Resultaatmonitor Veendam’ ad. € 15.476,- aan structurele kosten vanaf 2024 te aanvaarden
 6. Bovengenoemde kosten te dekken uit het budget Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)

Vroegsignalering schulden

Het college heeft besloten:

 1. DeBasis voor onbepaalde tijd te machtigen voor het opvolgen van vroeg signalen als bedoeld in artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening
 2. Bijgaande opdrachtovereenkomst te versturen voor de uitvoering van de opdracht ‘opvolging van vroegsignalen’ met ingang van 1 januari 2024 t/m 31 december  2024
 3. In het formatieplan voor het jaar 2024 0,42 fte functie medewerker beleidsuitvoering II (schaal 9) aan het team Participatie van de afdeling Mens en Maatschappij toe te voegen
 4. Voor de opdrachtovereenkomst aan deBasis een incidenteel budget voor 2024 ad € 49.408,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de rijksmiddelen in het kader van vroegsignalering
 5. Voor de formatie-uitbreiding voor het jaar 2024 een incidenteel budget ad € 34.600,- beschikbaar te stellen en te dekken uit de rijksmiddelen in het kader van vroegsignalering
 6. De financiële gevolgen voor 2024 incidenteel en budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2024
 7. Voor  de structurele formatie-uitbreiding en de opdracht aan deBasis vanaf 2025 ad in het totaal € 84.008,- op jaarbasis de organisatie de opdracht te geven te zoeken naar structurele dekking en separaat ter besluitvorming voor te leggen
 8. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de  Voorjaarsnota 2024 akkoord te gaan met de incidentele uitvoering