Besluitenlijst 19 september 2023

Waarnemend Burgemeester Korthuis

Personele invulling Brede Regeling Combinatiefunctionarissen afdeling Fysieke leefomgeving, team Sport & Zwembad

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de herziene bestuurlijke afspraken Brede Regeling Combinatiefuncties

 2. De formatie binnen het team Sport & Zwembad, van de afdeling Fysieke Leefomgeving structureel uit te breiden met 2,43 fte medewerker beleidsuitvoering III (combinatiefunctionaris) (schaal 8) met ingang van 1 januari 2023

 3. De structurele jaarlijkse kosten van de formatie-uitbreiding ad € 178.078,- te dekken uit de structurele SPUK-GALA-middelen

 4. Het vrijgeven van 2,43 fte medewerker beleidsuitvoering III (combinatiefunctionaris) (schaal 8) met ingang van 1 januari 2023.

 5. Een gerede kandidaatsprocedure te volgen voor de invulling van de 2,43 fte medewerker Beleidsuitvoering III functies

 6. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsrapportage 2023 en meerjarenbegroting 2024.

Wethouder Schmaal

Woonvisie gemeente Veendam 2023-2027

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het commentaar op de ingebrachte inspraakreacties en de verwerking daarvan in de Woonvisie gemeente Veendam 2023-2027, zoals verwoord in de bijgevoegde Nota van inspraak en overleg

 2. De gemeenteraad aan de hand van het bijgaande raadsvoorstel voor te stellen om:

  • de woonvisie vast te stellen;

  • de woonvisie vast te stellen als omgevingsprogramma wonen van de Omgevingsvisie;

  • de omgevingsvisie aan te passen door vervanging van de huidige tekst op het thema wonen door bijgevoegde geactualiseerde tekst

 3. In te stemmen met de aanbiedingsbrief van de woonvisie aan de provincie

 4. De indieners van de zienswijzen door middel van bijgevoegde conceptbrief te informeren.

Wethouder Grimbergen

Plan van aanpak brede SPUK/Gezond en Actief Leven Akkoord. (GALA)

Het college heeft besloten:

 1. Het Plan van aanpak sport, gezondheidsbevordering, cultuur en sociale basis 2023-2026 in het kader van de Brede SPUK, het Gezond en Actief Leven Akkoord, vast te stellen

 2. De kosten van de uitvoering van de plannen te dekken uit de reeds toegekende SPUK GALA middelen

 3. Wethouders Grimbergen en Schmaal te machtigen het plan van aanpak te ondertekenen en namens hen in te dienen bij VNG/VSG en daarna (met positief advies van VNG/VSG) bij DUS-I. (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen)

 4. De gemeenteraad te informeren door het toezenden van bijgaande brief en het betreffende Plan van aanpak.

Wethouder Wierenga

Regionale Uitvoeringsagenda (RUA) 2023-2027; werkregio Groningen en Noord-Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de Regionale Uitvoeringsagenda 2023-2027, Werkregio Groningen en Noord-Drenthe,

 2. Conform bijgesloten brief de Stuurgroep te informeren,

 3. Wethouder Wierenga te mandateren om de RUA te ondertekenen namens het college.

Wethouder Kleve

Wijziging Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam

Het college heeft besloten:

De raad voor te stellen:

 1. de Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam 2024 vast te stellen

 2. de huidige Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam 2023 in te trekken

 3. de Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Veendam 2024 op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Jaarverslag Scholengroep OPRON 2022

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen kennis te nemen van het Jaarverslag 2022 van Scholengroep OPRON.

 2. De raad voor te stellen om naar aanleiding van dit jaarverslag geen zienswijze in te dienen.

Jaarverslag en jaarrekening 2022 Winkler Prins

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag en jaarrekening 2022 van Winkler Prins.

 2. Het jaarverslag en jaarrekening 2022 van Winkler Prins ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad.

 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen.