Besluitenlijst 21 februari 2023

Burgemeester Link

Aanwijzen contactpersonen-Woo en het verlenen van mandaat verlenen aan hen

Het college heeft besloten:

  1. als contactpersonen-Woo aanwijzen de juristen bij het team Juridische Zaken

  2. aan deze personen mandaat te verlenen voor de procedurestappen bij het behandelen van en beslissen op een Woo-verzoek

Personele bezetting Tropiqua

Het college heeft besloten:

  1. Het toevoegen van 3,0 fte medewerker educatie III (zwemonderwijzer schaal 6) binnen het team Sport & Zwembad (Tropiqua), taakveld Zwembad van de afdeling Fysieke leefomgeving met ingang van 1 maart 2023

  2. De kosten van de formatie-uitbreiding ad € 149.240,- voor 2023 (periode 1 maart 2023 t/m 31 december 2023) en € 179.088,- structureel op jaarbasis te dekken uit het exploitatiebudget Tropiqua uit de structureel hogere omzet

  3. De financiële gevolgen budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 in te stemmen met de formatieuitbreiding.

Wethouder Kleve

Resultaat onderzoek n.a.v. motie ontbijt- en lunchvoorziening

Het college heeft besloten:

De raad middels een raadsinformatiebrief te informeren over het onderzoek n.a.v. de motie ontbijt- en lunchvoorziening d.d. 7 november 2022.