Besluitenlijst 21 november 2023

Wethouder Schmaal

Afwikkeling project Leer- en Sportpark (LSP) Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het document “LSP Leer- en Sportpark Veendam projectbeschrijving en verantwoording” vast te stellen;
 2. Het document na uw besluit ter kennisneming voor te leggen aan de raad door middel van bijgevoegde brief.

Starten bestemmingsplanprocedure Torenstraat 86 te Wildervank.

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan 'Torenstraat 86, Wildervank'
 2. Het ontwerpbestemmingsplan 'Torenstraat 86, Wildervank' ter inzage te leggen
 3. De kavel aan Torenstraat 86 te Wildervank in verkoop te brengen voor €116.100,- excl. btw en k.k.;
 4. De groenstrook nabij Torenstraat 84 te Wildervank verkopen voor € 8.840,-
 5. Voor bodemonderzoek en het bouw- en woonrijp maken een incidenteel budget van € 50.000,- beschikbaar te stellen en dit ten laste te brengen van het voor transacties in de vastgoedsfeer geoormerkte deel van de Algemene Bestemmingsreserve
 6. Na verkoop het incidentele voordeel toe te voegen aan het voor transacties in de vastgoedsfeer geoormerkte deel van de Algemene Bestemmingsreserve
 7. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2024;
 8. De raad via bijgevoegde brief te informeren;
 9. Te besluiten dat geen vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is.

Vestigen recht van opstal Woortmanslaan 39

Het college heeft besloten:

 1. Een recht van opstal vestigen ten gunste van Sportvereniging "Clias" (Afdeling Tennis) voor het perceel met clubhuis en 5 tennisbanen gelegen aan de Woortmanslaan 39
 2. Het recht van opstal op naam van Sportvereniging "Clias" (Afdeling Tennis) voor de reeds in 1999 gesloopte sportkantine te beëindigen.

Programma van Eisen t.b.v. de centrale huisvesting

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met het Programma van Eisen (incl. bijlagen) t.b.v. de centrale Huisvesting.

Vervolgonderzoek haalbaarheid fietsberg in Groningen voor de locatie voormalige vuilstort Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met deelname aan het vervolgonderzoek haalbaarheid fietsbergen.
 2. De gevraagde bijdrage ad € 5.000,- voor het vervolgonderzoek te dekken uit de reguliere sport en recreatiebudgetten.
 3. De bijgevoegde antwoordbrief te versturen naar de provincie Groningen.

Wethouder Grimbergen

Compensatie loonkosten deBasis 2024

Het college heeft besloten:

 1. Conform overeenkomst de bijdrage aan deBasis vanaf 2024 structureel te verhogen met € 157.766,-
 2. De structurele financiële gevolgen te verwerken bij de Voorjaarnota 2024
 3. Vooruitlopend op het besluit van de Raad bij de Voorjaarsnota 2024, akkoord te gaan met de verstrekking van de structureel hogere bijdrage vanaf 2024
 4. DeBasis op de hoogte te brengen van dit besluit door het versturen van bijgaande brief.

Subsidie 2024 Stichting Groningen HartVeilig

Het college heeft besloten:

 1. Aan Stichting Groningen HartVeilig een incidentele voorlopige subsidie van € 3.314,- 2024 te verstrekken.
 2. De kosten te dekken uit het budget uitvoeringskosten WMO.
 3. Stichting Groningen HartVeilig te informeren over uw besluit door middel van bijgevoegde beschikking.

Voortzetting Buurtgezinnen in 2024

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met de voortzetting van het project Buurtgezinnen in 2024
 2. De kosten van € 50.220 te dekken uit het jeugdhulpbudget 2024

Wethouder Wierenga

Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam 2024

Het college heeft besloten:

De 'Nadere regels gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Veendam' vast te stellen.

Gelegenheid tot indienen zienswijzen model-mandaat, modeldienstverlenings- overeenkomst en het dienstverleningshandvest voor de Omgevingsdienst Groningen (ODG).

Het college heeft besloten:

In te stemmen met de wijziging van het model-mandaat, de model-dienstverleningsovereenkomst en het dienstverleningshandvest voor de ODG, en hierop geen zienswijzen in te dienen.

Verkeersbesluit geslotenverklaring Bocht Oosterdiep oostzijde voor alle verkeer, m.u.v. aanwonenden

Het college heeft besloten:

 1. Te besluiten het gedeelte van de weg Bocht Oosterdiep oostzijde, tussen de Sarastraat en de Van Stolbergweg, gesloten te verklaren voor alle verkeer m.u.v. aanwonenden, conform bijgevoegd verkeersbesluit
 2. Dit besluit op de voorgeschreven wijze te publiceren en ter inzage te leggen.
 3. De betrokken bewoners van Bocht Oosterdiep hierover te informeren conform bijgevoegde conceptbrief

Beleidsregels bermmonumenten langs (openbare) wegen in Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Te besluiten vast te stellen de "beleidsregels bermmonumenten langs (openbare) wegen".
 2. Deze beleidsregels in te laten gaan op 1 december 2023.
 3. De vastgestelde beleidsregels ter kennisneming aan de raad te zenden.

Aankoop perceel Adriaan Tripweg 13A

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met de optieovereenkomst voor het aankopen van het perceel locatie Adriaan Tripweg 13A.

Wethouder Kleve

Incidentele subsidie Taalonderwijs Oekraïners 2023-2024

Het college heeft besloten:

 1. Een incidentele subsidie aan ROC Noorderpoort te verlenen ad € 17.456,- ten behoeve van het organiseren van taalonderwijs voor Oekraïense vluchtelingen in het schooljaar 2023-2024
 2. Hiervoor de bijgevoegde offerte van ROC Noorderpoort te laten ondertekenen door de gemeentesecretaris
 3. Hierbij af te wijken van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Veendam (ASV 2012) en in plaats daarvan de verantwoording van de subsidie te laten verlopen conform de bestaande afspraken voor Volwasseneducatie
 4. Deze subsidie te dekken uit de verkregen decentralisatie-uitkering voor Taallessen aan Oekraïners.