Besluitenlijst 23 mei 2023

Burgemeester Link

Aanwijzingsbesluit Toezichthouders op basis van de Alcoholwet

Het college heeft besloten:

 1. De in de bijlage genoemde personen aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de Alcoholwet voor de gemeente Veendam, zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, onder b van de Alcoholwet.
 2. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van 23 mei 2023.
 3. Dit besluit bekend te maken op de bij de gemeente gebruikelijke wijze.

Zienswijze concept-NRD Energiebuffer Zuidwending: Project Hystock Waterstofopslag

Het college heeft besloten:

 1. Een zienswijze in te dienen op de Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzake waterstofopslagZuidwending
 2. hiervoor gebruik te maken van bijgevoegde brief;
 3. de raad hierover te informeren.

Wethouder Schmaal

Principeverzoek toevoegen woning Langeleegte 36B

Het college heeft besloten:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het toevoegen van een woning aan Langeleegte 36B
 2. Initiatiefnemer met bijgevoegde brief op de hoogte te brengen

Wethouder Wierenga

Verlenging vervoersovereenkomst

Het college heeft besloten:

 1. De vervoerovereenkomsten publiek vervoer op grond van artikel 2.2 te verlengen voor een periode van twee aaneengesloten jaren van 31 juli 2024 tot 1 augustus 2026
 2. Opdrachtnemers schriftelijk in kennis te stellen van het genomen besluit verlenging vervoerovereenkomsten.

Jaarstukken 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 2. De raad de jaarstukken 2022 Publiek Vervoer Groningen Drenthe ter kennisname toe te sturen.

Begroting GR Publiek Vervoer 2024

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 en begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 2. De raad voor te stellen kennis te nemen van de Ontwerp meerjarenbegroting 2024-2027 en begroting 2024 Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
 3. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij Publiek Vervoer Groningen Drenthe
 4. De financiële effecten van de ontwerpbegroting Publiek Vervoer 2024 betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 1.107,- mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2023.

Wijziging gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het ontwerp van de gewijzigde gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze op het ontwerp gewijzigde gemeenschappelijke regeling in te dienen.
 3. Daartoe bijgaand raadsvoorstel voorstel wijziging GR Publiek Vervoer vast te stellen.