Besluitenlijst 24 januari 2023

Burgemeester Link

Evaluatie jaarwisseling 2022-2023

Het college heeft besloten:

 1. Kennisnemen van de evaluatie van de jaarwisseling;
 2. De aanbevelingen te betrekken bij de jaarwisseling 2023-2024;
 3. De leden van de gemeenteraad via bijgaande brief te informeren

Brandweerzorg Groningen 2030: Visie, Organisatieplan en Regionaal Dekkingsplan

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de Visie brandweerzorg 2030;
 2. Kennis te nemen van het Organisatieplan Brandweerzorg 2023-2026
 3. Kennis te nemen van het Regionaal Dekkingsplan
 4. De raad voor te stellen de zienswijze in te dienen

Wethouder Schmaal

Subsidieaanvraag stimuleringsregeling Kerkstraat 35

Het college heeft besloten:

 1. De aanvrager een subsidie toe te kennen van € 7.500,-
 2. De aanvrager hierover via bijgevoegde brief te informeren.

Wethouder Grimbergen

Aanpassing Verordening jeugdhulp Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De raad voor te stellen de Verordening Jeugdhulp Veendam 2023 vast te stellen
 2. De raad voor te stellen de huidige Verordening Jeugdhulp Veendam 2017 in te trekken;
 3. Na besluitvorming door de raad de Verordening Jeugdhulp Veendam 2023 op de gebruikelijke wijze bekend te laten maken.

Ontwikkelopdracht nazorg uitstroom Beschermd Wonen deBasis

Het college heeft besloten:

Kennis te nemen van de voortgang van de ontwikkelopdracht nazorg uitstroom Beschermd Wonen deBasis.

Bijdrage jongerenwerk

Het college heeft besloten:

 1. Ten behoeve van het jongerenwerk een incidentele aanvullende bijdrage ad. € 15.000,- voor 2023 aan Compaen te verstrekken.
 1. Voor 1 juli 2023 duidelijkheid te verschaffen over de structureel beschikbare middelen voor het jongerenwerk.

Wethouder Wierenga

Jaaropdracht Omgevingsdienst Groningen (ODG) 2023

Het college heeft besloten:

De jaaropdracht 2023 ODG vast te stellen en te ondertekenen

 Bomenverordening gemeente Veendam 2023

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met:
  a: de Bomenverordening gemeente Veendam 2023
  b: de bijbehorende conceptlijst ‘’waardevolle bomen 2023’’
  c: de bijbehorende beslisboom om deze als zodanig te gaan hanteren bij werken
  d: de gewijzigde grens conform de Wet natuurbescherming
 2. De Raad voor te stellen:
  a: de bomenverordening 2012 in te trekken
  b: de groene kaart 2016 in te trekken
  c: de bomenverordening 2023 + bijhorende conceptlijst ‘’waardevolle bomen 2023’’ vast te stellen
  d: de oude grens bebouwde kom volgens de Wet natuurbescherming in te trekken en de nieuwe grens bebouwde kom volgende de Wet natuurbescherming vast te stellen

Wethouder Kleve

Benoeming twee leden Raad van Toezicht Winkler Prins

Het college heeft besloten:

De gemeenteraad te adviseren de heren M. Hovinga en J. Vogel te benoemen in de Raad van Toezicht van de Stichting Winkler Prins, met ingang van 1 april 2023.