Besluitenlijst 25 april 2023

Wethouder Schmaal

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Veendam 2023

Het college heeft besloten:

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2023 in concept vast te stellen en voor te leggen aan de raad ter besluitvorming

Intentieverklaring project Power2Gas

Het college heeft besloten:

Bijgevoegde intentieverklaring voor het project Power2Gas te versturen.

Aanvragen groenstroken over de periode 12 januari tot en met 23 februari 2023

Het college heeft besloten:

  1. De aanvragen betreffende de groenstrook aan de Veldbiesstraat 1 en Raadhuisstraat 41 te Wildervank te verkopen.

  2. De aanvraag betreffende de groenstrook aan de Postkade 45 te Wildervank in gebruik te geven.

  3. De aanvragen betreffende de groenstroken aan de Sterrenboschlaan 22 te Wildervank, Albert Cuyplaan 10 en Demeterlaan 9 te Veendam af te wijzen.

  4. Het incidentele voordeel te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

Wethouder Grimbergen

PG&Z Jaarrekening 2022 en Ontwerpbegroting 2024

Het college heeft besloten:

  1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg (PG&Z) voor kennisgeving aan te bieden aan de raad

  2. De financiële effecten van de ontwerpbegroting PG&Z 2024, betreffende een structurele hogere bijdrage ad. € 82.504,- te verwerken bij de actualisatie van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2023

  3. De ontwerpbegroting PG&Z 2024 aan te bieden aan de raad en de raad middels bijgevoegd conceptraadsvoorstel voor te stellen op deze ontwerpbegroting 2024 PG&Z geen zienswijze in te dienen

Nieuwe overeenkomst Zonnebloemauto

Het college heeft besloten:

  1. In te stemmen met het tekenen van een nieuwe overeenkomst met de Nationale Vereniging de Zonnebloem voor drie jaar ingaande 12 juli 2023 voor het faciliteren van een Zonnebloemauto in Oost-Groningen

  2. De portefeuillehouder Wmo te machtigen de overeenkomst te tekenen

  3. De kosten van €2.407,- per jaar te dekken binnen de reguliere Wmo budgetten