Besluitenlijst 25 juli 2023

Burgemeester Korthuis

Plan van aanpak woonoverlast

Het college heeft besloten:

 1. Het Plan van aanpak Woonoverlast vast te stellen.

Ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld gasjaar 2023 - 2024

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegde zienswijze in te dienen op het ontwerp-vaststellingsbesluit Groningenveld gasjaar 2023-2024;
 2. De raad hierover te informeren via bijgevoegde brief.

Wethouder Schmaal

Centrumvisie Veendam

Het college heeft besloten:

 1. De ontwerp-centrumvisie gemeente Veendam in concept vast te stellen
 2. Kennis te nemen van het concept- uitvoeringsprogramma
 3. Het concept raadsvoorstel vast te stellen

Sloop en sanering Lloydsweg 19 Veendam

 1. De loods aan de Lloydsweg 19 te Veendam te slopen en het perceel te saneren
 2. Hiervoor in 2023 aanvullende budgetten beschikbaar te stellen van € 538.200,- en daarvan € 138.200,- in rekening te brengen bij Kisuma en het resterende deel van € 430.000,- te onttrekken aan het geoormerkte deel binnen de Algemene Bestemmingsreserve voor transacties in de vastgoedsfeer.
 3. In 2024 de geraamde resterende verkoopopbrengst ad €2.007.410,- aan te wenden voor de afwaardering van de resterende boekwaarde van het perceel ad € 1.390.336,- en het resterende deel van € 617.074,- toe te voegen aan het geoormerkte deel binnen de Algemene Bestemmingsreserve voor transacties in de vastgoedsfeer
 4. Dit budgettair neutraal te verwerken in de Najaarsrapportage 2023 en de primitieve begroting 2024
 5. Vooruitlopend op besluitvorming van de raad de werkzaamheden te starten.

Verlenging Recht van Opstal Woortmanslaan 3

 1. het ten gunste van Scheidsrechtersvereniging Oldambt en Veenkoloniën gevestigde recht van opstal voor het perceel gelegen aan de Woortmanslaan 3 te verlengen tot en met 31 december 2037.

Splitsing Woongroep Marenland

 1. een positieve zienswijze te versturen aan Acantus conform bijgevoegde concept brief.

De Raad betrekken bij de centrale huisvesting

Het college heeft besloten:

 1. De Raad te verzoeken om een afvaardiging samen te stellen die vervolgens deelneemt in de werkgroep Programma van Eisen nieuwe huisvesting.

Wethouder Grimbergen

Definitieve vaststelling subsidie Stichting Jeugdfonds 2022

Het college heeft besloten:

 1. Op grond van het jaarverslag 2022 de voorlopig verstrekte subsidie aan Stichting Jeugdfonds à €37.000,- voor het jaar 2022 definitief vast te stellen
 2. Stichting Jeugdfonds toe te staan het restant subsidiebedrag van voorgaande jaren à € 25.395,- te betrekken in de dekking van de (extra) uitgaven voor kinderen in Veendam vanwege een hoger bereik in 2022 en 2023.

Subsidie jeugd- en jongerenwerk 2023

Het college heeft besloten:

 1. Een voorlopige subsidie ad € 417.150,- te beschikken aan Compaen om uitvoering te geven aan het Jeugd- en jongerenwerk in 2023.
 2. De brief in de bijlage te laten ondertekenen en versturen.

Wethouder Wierenga

Regionale Uitvoeringsagenda 2023-2027, Werkregio Groningen en Noord-Drenthe

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van het concept Regionale Uitvoeringsagenda 2023-2027, Werkregio Groningen en Noord-Drenthe
 2. Een schriftelijke zienswijze op deze uitvoeringsagenda aan de Stuurgroep kenbaar te maken.