Besluitenlijst 26 september 2023

Wethouder Schmaal

Aanbestedingsstrategie centrale huisvesting

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met de Aanbestedingsstrategie Centrale Huisvesting

Wethouder Grimbergen

Advies van de Commissie voor bezwaarschriften en klachten inzake subsidieaanvraag jongerenwerker Afterbeat.

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de commissie niet over te nemen en het subsidieverzoek nogmaals af te wijzen.

 2. De brief in de bijlage naar de heer Stoel van Afterbeat te laten sturen.

 3. Onderzoek te laten doen naar de werking van het subsidieplafond in de Algemene Subsidieverordening en de verdeling van schaarse middelen in het kader van het jongerenwerk.

Aangehouden; het college vraagt om de (aanvullende) argumentatie te (laten) toetsen op juridische houdbaarheid

Fonds Burgerinitiatieven - Tweede kwartaal 2023

Het college heeft besloten:

 1. Het advies van de Commissie Burgerinitiatieven voor de aanvragen voor het tweede kwartaal 2023 over te nemen

 2. Eenmalig een bedrag van € 1.500,- beschikbaar te stellen in het kader van Burgerinitiatieven ten behoeve van Stichting Tuinhulpdienst Veendam

 3. Eenmalig een bedrag van € 250,- beschikbaar te stellen in het kader van Burgerinitiatieven ten behoeve van Wereldmuziek in de Wending

 4. De kosten ad € 1.750,- in het totaal ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven

 5. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) te verwerken in de Najaarsrapportage 2023.

 6. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Najaarsrapportage 2023 akkoord te gaan met het toekennen van de aanvraag

 7. De initiatiefnemer op de hoogte te stellen middels bijgaande beschikkingsbrieven

 8. De gemeenteraad op de hoogte te stellen middels bijgaande brief

Wethouder Kleve

Verlenging huurovereenkomst tijdelijk klaslokaal KC Westerwinde t.b.v. Visvijver/Groep Goud

Het college heeft besloten:

 1. De huurovereenkomst met De Meeuw t.a.v. het tijdelijke klaslokaal bij KC Westerwinde dat gebruikt wordt voor de Visvijver/Groep Goud, te verlengen met 5 jaren vanaf 1-6-2023.

 2. De manager Fysieke Leefomgeving te mandateren om de huurovereenkomst met De Meeuw te ondertekenen.