Besluitenlijst 27 juni 2023

Wethouder Schmaal

Afkoop recht van erfpacht Ds. Sannestraat 166 te Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Het recht van erfpacht, gevestigd op Ds. Sannestraat 166 te Veendam, te laten afkopen door de nieuwe eigenaar van de woning
 2. Het incidentele voordeel ad. €6.444,- te verwerken in de najaarsrapportage 2023

Beantwoording raadsvragen jaarstukken 2022 en voorjaarsnota 2023

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de antwoorden op de vragen.
 2. De antwoorden door te sturen naar de raad.

Wethouder Grimbergen

Preventiemiddelen OGGZ & Opvang

Het college heeft besloten:

 1. Voor de uitvoering van het Activiteitenplan preventiemiddelen OGGZ & Opvang Veendam 2023 een bedrag van € 139.440,- aan te vragen bij centrumgemeente Groningen.
 2. In te stemmen met het bestedingsverslag preventiemiddelen OGGZ & Opvang Veendam 2022

Nieuw protocol voor psychosociale hulpverlening bij (kleinschalige) incidenten (PSHi)

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het nieuwe protocol voor psychosociale hulpverlening bij (kleinschalige) incidenten (PSHi).

Participatieraad Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Kennis te nemen van de financiële verantwoording 2022 en de begroting 2023 van de participatieraad;
 2. Voor 2023 de jaarlijkse subsidie ad € 10.000,- voorlopig toe te kennen
 3. Kennis te nemen van het jaarverslag 2022
 4. De subsidie over het jaar 2022 aan de Participatieraad ad € 10.000,- definitief vast te stellen

Wethouder Kleve

Samenwerkingsovereenkomst sociale recherche Oost-Groningen

Het college heeft besloten:

 1. De samenwerkingsovereenkomst sociale recherche Oost-Groningen aan te gaan.