Besluitenlijst 28 februari 2023

Wethouder Grimbergen

Mandaat en machtiging aan Jeugd Expertise Punt (JEP)

Het college heeft besloten:

De combinatie die opereert onder de naam Jeugd Expertise Punt (JEP) middels het in de bijlage toegevoegde besluit te mandateren en te machtigen voor het verlenen van ambulante jeugdhulp.

Wethouder Kleve

Compensatie Coronaschade Stichting Wildervank-Wildervanck 2021

Het college heeft besloten:

 1. Stichting Wildervank-Wildervanck te compenseren voor gederfde inkomsten vanwege de coronapandemie voor het jaar 2021

 2. Hiervoor een bedrag ad € 5.550,- toe te kennen aan de Stichting Wildervank-Wildervanck

 3. Dit bedrag ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen coronacompensatie lokale kunst- & culturele sector

 4. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

 5. Stichting Wildervank-Wildervanck te informeren over uw besluiten via bijgevoegde brief

Beslissing op bezwaar tegen afwijzing verzoek aanwijzing als gemeentelijk monument

Het college heeft besloten:

 1. De bezwaren overeenkomstig het advies van de bezwarencommissie ongegrond te verklaren en de beslissing in stand te laten

 2. Bezwaarmakers conform bijgevoegde concept-beschikking te informeren

Wijzigingsbesluit Eenmalige Energietoeslag 2022 Veendam

Het college heeft besloten:

 1. Bijgaand wijzigingsbesluit behorend bij de beleidsregels ‘Eenmalige energietoeslag 2022 gemeente Veendam’ vast te stellen

 2. De raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 voor te stellen om de in 2022 ontvangen middelen in het kader van de energietoeslag 2023 ad € 889.837,- over te hevelen naar 2023

 3. De raad bij de Voorjaarsnota 2023 voor te stellen deze middelen ad € 889.837,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de regeling ten laste van de overgehevelde middelen

 4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de vaststelling van de jaarstukken 2022 en de Voorjaarsnota 2023 akkoord te gaan met de uitvoering van de regeling.