Besluitenlijst 28 maart 2023

Burgemeester Link

VNG ledenraadpleging principeakkoord cao 2023

Het college heeft besloten:

Akkoord te gaan met het principeakkoord cao 2023 van de ledenraadpleging van de VNG

De huurovereenkomst ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne opnieuw aan te gaan voor een jaar

Het college heeft besloten:

  1. Besluiten de bestaande huurovereenkomst van het zorghotel van 31 maart 2022 ten behoeve van de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne in gewijzigde vorm opnieuw aan te gaan voor een jaar en wel van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024.

  2. De hieruit voortvloeiende financiële consequenties budgettair neutraal te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

Wethouder Schmaal

Inrichten locatie woonschip jachthaven Schipperskwartier

Het college heeft besloten:

  1. Werkzaamheden uit te voeren in de jachthaven Schipperskwartier ten behoeve van het realiseren van een ligplaats voor een woonschip

  2. Hiervoor een bedrag van € 14.000,- beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Bestemmingsreserve

  3. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023

  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 akkoord te gaan met het uitvoeren van de werkzaamheden

Wethouder Kleve

Aanwijzing woonhuis Buitenwoelkade 5 als gemeentelijk monument

Het college heeft besloten:

Het woonhuis Buitenwoelkade 5 overeenkomstig bijgevoegde redengevende omschrijving aan te wijzen als gemeentelijk monument