Besluitenlijst 2 mei 2023

Wethouder Grimbergen

Burgerinitiatieven herijking voorwaarden en beschikkingen eerste kwartaal 2023

Het college heeft besloten:

  1. Eenmalig een bedrag van € 1.500,- beschikbaar te stellen in het kader van Burgerinitiatieven ten behoeve van Volkstuinvereniging Somerlust.

  2. De kosten ten laste te brengen van de binnen de Algemene Bestemmingsreserve (ABR) geoormerkte middelen voor het fonds Burgerinitiatieven.

  3. De financiële gevolgen (budgettair neutraal) te verwerken in de Voorjaarsnota 2023.

  4. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 akkoord te gaan met het toekennen van de aanvraag

  5. De initiatiefnemer op de hoogte te stellen middels bijgaande beschikkingsbrief.

Wethouder Wierenga

Beleidsregels leerlingenvervoer

Het college heeft besloten:

  1. De beleidsregels leerlingenvervoer vast te stellen.

  2. De beleidsregels ter kennisname aan de raad te sturen.