Besluitenlijst 30 mei 2023

Burgemeester Link

Adviesvraag gaswinning Groningenveld gasjaar 2023-2024

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegd advies in te dienen bij de Staatssecretaris mijnbouw van Economische Zaken en Klimaat
 2. De raad hierover te informeren

Internetconsultatie AMvB geografische afbakening wettelijk bewijsvermoeden

Het college heeft besloten:

 1. Bijgevoegde reactie op de concept-AMvB vast te stellen
 2. Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen te mandateren mede namens de gemeente Veendam deze reactie in te dienen

Wethouder Schmaal

Transitie GRID

Het college heeft besloten:

 1. In te stemmen met het advies van M&I
 2. Opdracht te geven aan de vier gemeentesecretarissen voor het laten opstellen van een plan van aanpak in lijn met de bijgevoegde rapport van M&I
 3. De bijdrage aan de GRID in 2023 incidenteel te verhogen met € 19.500,- ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling
 4. Dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023
 5. De AVA-GRID en RvC-GRID over dit besluit en het rapport van M&I te informeren.

Verwijderen luifels Kerkstraat-Oost

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met:
  1. Het verwijderen van de luifels in Kerkstraat-Oost, 
  2. Het attenderen van de pandeigenaren op herstelwerkzaamheden aan de gevels. 
  3. De pandeigenaren hiervoor een vergoeding te geven van € 125,- per m1 luifel.
 2. Voor de verwijdering van de bedoelde luifels een budget van € 57.000,- beschikbaar te stellen en dit te verwerken in de Voorjaarsnota 2023; 
 3. Vooruitlopend op het besluit van de raad bij de Voorjaarsnota 2023 akkoord te gaan met het aanvangen van de werkzaamheden.

Wethouder Wierenga

Aanschaf van een blad versnipperaar

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de aanschaf van een Leaf Reducer (blad versnipperaar)
 2. De Raad bij de Voorjaarsnota 2023 te verzoeken een krediet van € 40.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van deze Leaf reducer
 3. De financiële gevolgen hiervan mee te nemen bij de actualisatie van de meerjarenbegroting bij de Voorjaarsnota 2023

Beantwoording email d.d. 3 mei 2023 over geluidshinder Poststraatbrug

Het college heeft besloten:

 1. Akkoord te gaan met de schriftelijke beantwoording van de email van de heer Broekema.